Σήμανση οδικού δικτύου

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αγορά υλικών σήμανσης, για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αγορά υλικών σήμανσης, για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Κοζάνης


(Περιγραφή cpv: 4928471-0/Εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης)

Έχοντας υπόψη,

 1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 3. Το Ν. 4071/14 (ΦΕΚ 143/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
 4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 5. Το Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/Α) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 6. Το Ν. 4412/16 «Προμήθειες Δημοσίου τομέα», όπως αυτός ισχύει.
 7. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 8. Το γεγονός ότι όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύναται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες.
 9. Την αρίθμ 6405/11-2-2022 απόφαση συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β’/2022).
 10. Τα αρίθμ πρωτ. 2501/10ΣΤ/180/31-5-2022 και 2501/10Β/135-α/8-8-2022 έγγραφα της Δ/νσης Αστυνομίας Κοζάνης/Τμήμα Τροχαίας Κοζάνης.
 11. Το αρίθμ. πρωτ. 135124/29-8-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011297595) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Κοζάνης, το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το αρίθμ. πρωτ. 135124/30-8-2022 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης.
 12. Την αρίθμ. 1320/22 (ΑΔΑ: 9ΟΥ07ΛΨ-Λ2Ε) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
 13. Την αριθμ. 3583/22 (ΑΔΑ: 9ΩΕΝ7ΛΨ-7ΚΞ/ΑΔΑΜ: 22REQ011323881) απόφαση δέσμευσης πίστωσης στον ΚΑΕ 072.9781.01.
 14. Την άμεση ανάγκη προμήθειας υλικών σήμανσης για τις ανάγκες της ΔΤΥ ΠΕ Κοζάνης.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προσκαλείσθε να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια υλικών σήμανσης Π.Ε. Κοζάνης, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι, το οποίο και ακολουθεί στο τέλος της παρούσης.

Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την ανωτέρω προμήθεια, την οποία θα αναλάβετε να υλοποιήσετε, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 11.575,40€ (συμπ Φ.Π.Α.).

2. ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα συνημμένα έγγραφα και την ανωτέρω Τεχνική Περιγραφή και θα αφορά στο σύνολο της δαπάνης.

Στο φάκελο που θα κατατεθεί θα πρέπει να περιέχονται τα κάτωθι:

 1. Προσφορά (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)
 2. Ασφαλιστική Ενημερότητα
 3. Φορολογική Ενημερότητα
 4. Ποινικό μητρώο ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ότι μέχρι σήμερα δεν συντρέχουν στο πρόσωπο μου οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/16), όλων των μελών του ΔΣ της εταιρείας σας.
 5. Πιστοποιητικό εγγραφής και εκπροσώπησης ΓΕΜΗ.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο, στην οποία θα δηλώνετε ότι συμμορφώνεστε με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους όρους όπως αυτοί αποτυπώνονται στην παρούσα και στα συνημμένα έγγραφα.

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η οικονομική προσφορά να αποσταλεί σε κλειστό φάκελο μέχρι και 10 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Ημιόροφος, γραφείο 25, Δημοκρατίας 27, 50100, Κοζάνη.

Δεν γίνεται δεκτή εναλλακτική προσφορά καθώς και προσφορά, η οποία θα υπερβαίνει τον ποσό του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση υποβολής της θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Θα ακολουθήσει η υπογραφή σύμβασης η διάρκεια της οποίας ορίζεται από την υπογραφή της έως και την παραλαβή των υλικών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Κοζάνης.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

 

Συνημμένα:

 • Η Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αγορά υλικών σήμανσης, για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Κοζάνης (pdf)
 • Πατήστε εδώ για Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (doc).

 

 

agora-ylikon-simansis-gia-dty-pe-kozanis-2022