Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/30-10-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/30-10-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/30-10-2017 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων 282/17 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων
2. Ημερήσιας Διάταξης

23η Έγκριση Εισήγησης Έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016

283/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 23η εισήγησης έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016
3. Ημερήσιας Διάταξης

24η Έγκριση Εισήγησης Έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016.

284/17 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 24η έγκριση εισήγησης έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016
4. Ημερήσιας Διάταξης

19η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (19η 2017)

285/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 19η τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (19η 2017)

 

5. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας για την Οργάνωση και Λειτουργία του Γεωπάρκου Γρεβενών – Κοζάνης με Συντονιστή Φορέα την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ και Υποβολής Πρότασης Ένταξής του στο Δίκτυο ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ της UNESCO

286/17 Αποσύρεται

6.

Ημερήσιας Διάταξης

Προσφυγή στη Διαδικασία με Διαπραγμάτευση για την Ανάθεση της Ομάδας ή Είδη για Αστέγους του Διεθνούς Διαγωνισμού: «HΛEKTΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΕΒΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ” (Κωδικοί ΟΠΣ / MIS 5000192, 5000211 5000212 και 5000213)», το οποίο χρηματοδοτείται από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) / ΤΕΒΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

287/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προσφυγή στη διαδικασία με Διαπραγμάτευση για την ανάθεση της ομάδας ή είδη για αστέγους του διεθνούς διαγωνισμού
7. Ημερήσιας Διάταξης

Προσφυγή στη Διαδικασία με Διαπραγμάτευση για την Ανάθεση της Σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.513,00€ με Φ.Π.Α

288/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ανάθεση της σύμβασης

8.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ «ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Θ.Ο.-ΚΟΖΑΝΗ-ΛΑΡΙΣΑ ΠΡΟΣ ΑΥΛΕΣ-ΡΥΜΝΙΟ-ΑΙΑΝΗ» ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΝ» Προϋπολογισμού : 125.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

289/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
9. Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 224/17 (ΑΔΑ: ΨΝΞΥ7ΛΨ-ΘΞΥ) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας περί Έγκρισης Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την Εκτέλεση του Έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ»

290/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση της υπ’αριθ.224/17 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου  Π.Δ.Μ.
10. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση   Τρόπου    Εκτέλεσης   Διαγωνισμού    του   Έργου:  «Επιστρώσεις Δαπέδων με Τάπητες PVC στο Κέντρο Υγείας  Άργους Ορεστικού»

291/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης διαγωνισμού του έργου
11. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης   μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς για την Υλοποίηση του Έργου «Συντήρηση Δρόμου από Βυσσινιά προς Άγιο Αντώνιο»

292/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την παράταση της προγραμματικής σύμβασης
12. Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση των Όρων της από 13-8-2015 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και του Ειδικού Λογαριασμού της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας «Μελέτη Σκοπιμότητας για την Ίδρυση Δομής Πιστοποίησης Δασικών Προϊόντων και Ξύλου στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών

293/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση των όρων της από 13-8-2015 προγραμματικής σύμβασης
13. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση 1ης Tροποποίησης του Προγράμματος Έργων (Συνεχιζόμενα) Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, Οικονομικού Έτους 2017

294/17 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 1η τροποποίηση του προγράμματος έργων (συνεχιζόμενα) Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, οικονομικού έτους 2017

Κοζάνη 8/11/2017

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Κεχαγιάς Φώτιος