Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/25-7-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/25-7-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/25-7-2018 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων 200/18 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων
2. Προ Ημερήσιας Διάταξης

Αποδέσμευση Οργανικών Θέσεων Μονίμου Προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

201/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την

αποδέσμευση οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

3. Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου: “Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο Εθνικό Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Πρεσπών”

202/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις

προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  για την εκτέλεση του έργου: “Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο Εθνικό Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Πρεσπών”

4. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ένταξης – Απένταξης – Τροποποίησης Έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 14η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)

203/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την

Ένταξη – Απένταξη – τροποποίηση έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 14η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.)

5. Ημερήσιας Διάταξης

15η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (15η 2018)

204/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 15η τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (15η 2018)
6. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Όρων Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Ελληνικής Αστυνομίας, που αφορά την Υλοποίηση του Έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

205/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τους όρους του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης

7.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προσφυγής στη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση μετά από Άγονο Συνοπτικό Διαγωνισμό για το Έργο: «Επισκευή και Συντήρηση Ηλεκτρονικών Πινακίδων Στιγμιαίας Ένδειξης Ταχύτητας Οχημάτων (RANTAR) Π.Ε. Κοζάνης».

206/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα  την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης
8. Ημερήσιας Διάταξης

1η Τροποποίηση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2018 της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

207/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την

1ητροποποίηση προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2018 της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

9. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ανοίγματος Τραπεζικών Λογαριασμών στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ για τα Έργα JCross και Combine to Protect

208/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το άνοιγμα Τραπεζικών Λογαριασμών στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ για τα Έργα JCross και Combine to Protect
10. Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση 2 του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ 2018) της  Περιφερειακής Ενότητας ΦΛΩΡΙΝΑΣ

209/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση 2 του προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ 2018) της Περιφερειακής Ενότητας ΦΛΩΡΙΝΑΣ
11. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σχεδίου και Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τη  Υλοποίηση του Έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Προϋπολογισμού 91.000 ευρώ

210/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το σχέδιο και τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης

 

Κοζάνη 27/7/2018

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος