Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/25-4-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/25-4-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ»

 665/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ κ.ΓΕΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

666/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ κ. ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

667/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΚΟΠΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑΣ)Π.Δ.Μ.”

668/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

5

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΚΟΠΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ.”

669/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

670/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 6η/2017

671/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο: «Βελτίωση κόμβων Τ.Ε.Ι. Κοζάνης»

672/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο «Προμήθεια 50 (πενήντα)τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για έκτακτες και επείγουσες εργασίες συντήρησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Δ.Τ.Ε.(έδρας)της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

673/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία στο έργο: «Κατασκευή φραγματίου για συγκράτηση φερτών υλικών στο ρέμα Πραμόριτσα»

674/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ υποκατάστασης αναδόχου του υποέργου: «Τμήμα Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι» του έργου: «Οδοποιία στην περιοχή του ορεινού όγκου Γράμμου» Π.Ε. Καστοριάς

675/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποδοχής και κατανομής ποσού 469.999,95 € με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ε.Π. Υποδομών, Περιβαλ. & Αειφόρος Ανάπτυξη) για την πληρωμή του έργου: «Εξυγίανση – αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ-κατασκευή ΧΥΤΑΜ» (π.κ. 2013ΣΕ07580049)

676/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

677/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αντικατάστασης μεταφορέα δρομολογίου της παράτασης για την υπηρεσία Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2016-2017

678/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε. Κοζάνης

679/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017

680/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

17

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της δαπάνης παροχής υπηρεσιών: «Μεταφορά μαθητών για την υλοποίηση του προγράμματος εκμάθησης της κολύμβησης στην Γ’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων Γρεβενών»

681/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

682/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε. Γρεβενών

683/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραίτησης από ένδικα μέσα κατά της με αριθ.10/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Φλώρινας Π.Ε. Φλώρινας

684/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

685/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

686/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

687/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

688/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

689/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ Α/Α 1-17 ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Α/Α 18

26

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ.»

690/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

691/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

692/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

693/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

694/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

695/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τις εκδηλώσεις του συλλόγου «ΑΝΤΑΜΩΜΑΝ»

696/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.

697/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών

698/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου  Π.Ε. Γρεβενών κ. Γρηγόρη Γιαννόπουλου

699/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβούλου  κ.Κεχαγιά Φώτη

700/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

37

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ χορήγησης (2ης) παράτασης προθεσμίας της μελέτης: «Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες Εθνικού Οδικού Δικτύου στη θέση Μηλιά Γρεβενών»

701/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

702/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

703/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

704/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

705/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση δικηγόρου και ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης

706/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 5ης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 (Κ.Ε.2013ΕΠ00580064) «Βελτίωση Κόμβων ΤΕΙ Κοζάνης»

707/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

44

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΚΑΙ 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 (Κ.Ε.2013ΕΠ00580064) «Βελτίωση Κόμβων ΤΕΙ Κοζάνης»

708/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΠΕ ΚΑΙ 2ου ΠΚΤΜΝΕ για σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 (Κ.Ε.2013ΕΠ00580064) «Βελτίωση Κόμβων ΤΕΙ Κοζάνης»

709/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΑΠΕ ΚΑΙ 2ου ΠΚΤΜΝΕ για σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς, αρμοδιότητας της ΔΤΕ (έδρας)/ΠΔΜ»

710/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού διαπραγμάτευσης της 20-4-2017 για δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας

711/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

712/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

713/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Εθνικού χαρακτήρα Π.Ε. Γρεβενών

714/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

51

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της διενέργειας και των όρων ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2017 συνολικού προϋπολογισμού 146.031,34 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

715/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης πενταμελούς επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για τη διενέργεια και αξιολόγηση των προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής και των πράξεων «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΒΑ)»

716/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

53

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης τριμελούς επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για τη εξέταση των ενστάσεων και των προσφυγών στα πλαίσια του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής και των πράξεων «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΒΑ)»

717/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών

718/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

719/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

720/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΟΖΑΝΗ 26/4/2017

H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΜΑΡΙΑ Σ.ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

 

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/25-4-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/25-4-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/25-4-2017 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας