Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Ιnnovation and Networks Executive Agency) (10-5-2017)

Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Ιnnovation and Networks Executive Agency) (10-5-2017)

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Ιnnovation and Networks Executive Agency) (10-5-2017)

Σύμφωνα με το Α.Π. 3298/8-5-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ           ΘΕΣΗ                                 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

INEA/2017/CA/FGII/18 Logistical & Document Management Assistant  12.05.2017

ΙΝΕΑ/2017/TA/AD5/20 Assistant to the Director                                 15.05.2017 ΙΝΕΑ/2017/CA/FGIV/22 Legal Advicer                                                29.05.2017

2ΙΝΕΑ/2017/CA/FGIV/23GIS Development Manager                            29.05.2017

ΙΝΕΑ/2017/ CA/FGII /24 HR Assistant-Recruitment and Services          29.05.2017

ΙΝΕΑ/2017/CA/FGIV/25 IT Development Manager                                29.05.2017

ΙΝΕΑ/2017/TA/AD7/21 Senior Project Manager Horizon 2020 Transport 29.05.2017

Πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω θέσεις μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του οργανισμού:

http://ec.europa.eu/inea/en/mission-objectives/job-opportunities

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΕΧ1465ΧΘΨ-ΣΛΚ)

 

Για την Π.Δ.Μ.

 

 

 

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Ιnnovation and Networks Executive Agency) (10-5-2017)

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Ιnnovation and Networks Executive Agency) (10-5-2017)

Σύμφωνα με το Α.Π. 3298/8-5-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στηνΕ.Ε.), ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ           ΘΕΣΗ                                 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

INEA/2017/CA/FGII/18 Logistical & Document Management Assistant  12.05.2017

ΙΝΕΑ/2017/TA/AD5/20 Assistant to the Director                                 15.05.2017 ΙΝΕΑ/2017/CA/FGIV/22 Legal Advicer                                                29.05.2017

2ΙΝΕΑ/2017/CA/FGIV/23GIS Development Manager                            29.05.2017

ΙΝΕΑ/2017/ CA/FGII /24 HR Assistant-Recruitment and Services          29.05.2017

ΙΝΕΑ/2017/CA/FGIV/25 IT Development Manager                                29.05.2017

ΙΝΕΑ/2017/TA/AD7/21 Senior Project Manager Horizon 2020 Transport 29.05.2017

Πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω θέσεις μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του οργανισμού:

http://ec.europa.eu/inea/en/mission-objectives/job-opportunities

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΩΕΧ1465ΧΘΨ-ΣΛΚ)