Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/14-7-2022 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/14-7-2022 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/14-7-2022 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 

123/22 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης
2.      Ημερήσιας Διάταξης

Υποβολή Έκθεσης Πεπραγμένων Β΄ Εξαμήνου 2021 της Οικονομικής Επιτροπής

124/22 Το Π.Σ. επιβεβαιώνει την παρουσίαση της Έκθεσης Πεπραγμένων Β΄ Εξαμήνου 2021  Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοζάνη 15/7/2022

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου