Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/23-6-2022 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/23-6-2022 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/23-6-2022 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης. 106/22 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης.
2. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση επιχορήγησης της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας, με το ποσό των 14.694,00 ευρώ, για την προμήθεια εκατόν πενήντα (150) Πυροσβεστικών σωλήνων.

107/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την

Τη επιχορήγηση της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας, με το ποσό των 14.694,00 ευρώ, για την προμήθεια εκατόν πενήντα (150) Πυροσβεστικών σωλήνων.

3. Ημερήσιας Διάταξης

Ενημέρωση για την έγκριση του Προγράμματος Δίκαιης  Αναπτυξιακής Μετάβασης.

108/22 Έγινε ενημέρωση σχετική με την έγκριση του Προγράμματος  Δίκαιης Μετάβασης.
4.
Ημερήσιας Διάταξης

Συζήτηση του υποβληθέντος ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την επέκταση του Υ/Σ Δ.Ε.Η. στο Δισπηλιό Καστοριάς.

109/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα η υποστήριξη και την προσυπογραφή του ψηφίσματος των κατοίκων της Τ.Κ. Δισπηλιού.
5. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σκοπιμότητας και εξουσιοδότηση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Ε.Ο.Δ.Υ..

110/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έγκριση σκοπιμότητας και εξουσιοδότηση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Ε.Ο.Δ.Υ..
6. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπoυ δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία) του έργου :  «ΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμός: 5.110.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

111/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
7.
Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Δημοπράτησης – Εκτέλεσης του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στα πλαίσια της αντιπλημμυρικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης  # 2.500.000,00 € #, με το Φ.Π.Α..

112/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
8. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση  τρόπου δημοπράτησης της μελέτης: «Μελέτη για τη βελτίωση επαρχιακής οδού δικτύου Βυσσινιά – Βιτσίου, Προϋπολογισμού: 270.000,00 €

113/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον τρόπο δημοπράτησης του έργου.
9. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση επιχορήγησης του Γενικού Νοσοκομείου Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

114/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την επιχορήγηση του Γενικού Νοσοκομείου Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.
10. Ημερήσιας Διάταξης

8η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (8η/2022).

115/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 9η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (8η/2022).
11.
Ημερήσιας Διάταξης

10η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (10η/2022).

116/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 9η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (10η/2022).
12. Ημερήσιας Διάταξης

11η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (11η/2022).

117/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 9η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (11η/2022).
13. Ημερήσιας Διάταξης

12η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (12η/2022).

118/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 9η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (12η/2022).
14. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση α) Παραίτησης από την άσκηση ένδικων μέσων και β) Δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, συνολικού ποσού «83.931,08» € για την πληρωμή δικαστικής δαπάνης σε εκτέλεση της αριθμ. 747/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Α’ Τριμελές).

119/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα α) την παραίτηση από την άσκηση ένδικων μέσων και β) Δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, συνολικού ποσού «83.931,08» € για την πληρωμή δικαστικής δαπάνης σε εκτέλεση της αριθμ. 747/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Α’ Τριμελές).
15.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαδικασίας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, για τη σχολική περίοδο 2022-2023.

120/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αναγκαιότητα διενέργειας διαδικασίας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, για τη σχολική περίοδο 2022-2023.
16. Ημερήσιας Διάταξης

Επέκταση Ωραρίου Λειτουργίας Εμπορικών Καταστημάτων στην Πόλη των Γρεβενών.

121/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την επέκταση Ωραρίου Λειτουργίας Εμπορικών Καταστημάτων στην Πόλη των Γρεβενών.
17. Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης περί παράτασης ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων Κοζάνης την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022, στο πλαίσιο καλοκαιρινής εκδήλωσης «Λευκή Νύχτα» του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης.

122/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την παράταση ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων Κοζάνης την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022, στο πλαίσιο καλοκαιρινής εκδήλωσης «Λευκή Νύχτα» του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης.

 

Κοζάνη 24/6/2022

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου