Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/14-7-2022 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/14-7-2022 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/14-7-2022 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 125/22 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης
2. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση παροχής δωρεάς στο Νοσοκομείο Καστοριάς.

126/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την παροχή δωρεάς στο Νοσοκομείο Καστοριάς.
3. Ημερήσιας Διάταξης

Παρουσίαση της Οπτικής Τουριστικής Ταυτότητας της Δυτικής Μακεδονίας.

127/22 Έγινε η παρουσίαση της Οπτικής Τουριστικής Ταυτότητας της Δυτικής Μακεδονίας.
4. Ημερήσιας Διάταξης

Παρουσίαση Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑ.ΔΥ.Μ.).

128/22 Το θέμα πήρε αναβολή
5. Ημερήσιας Διάταξης

Ενημέρωση πορείας υλοποίησης δράσεων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς του Απόρους.

129/22 Έγινε η παρουσίαση της πορείας υλοποίησης δράσεων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς του Απόρους.
6.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρακτικού 15ης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας περί τροποποίησης του καταστατικού της.

130/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το Πρακτικό της 15ης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας περί τροποποίησης του καταστατικού της.
7. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση  αναγκαιότητας διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025.

131/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αναγκαιότητα διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025.
8. Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός δύο μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου για να πλαισιώσουν την Επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 13 του ΠΔ 242/1996 που θα κρίνει την καταλληλότητα των προσφερόμενων ακινήτων στα πλαίσια  των Δημοπρασιών  για την μίσθωση κτηρίων  στέγασης  για τις ανάγκες της ΠΕ Κοζάνης.

132/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό δύο μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου για να πλαισιώσουν την Επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 13 του ΠΔ 242/1996 που θα κρίνει την καταλληλότητα των προσφερόμενων ακινήτων στα πλαίσια  των Δημοπρασιών  για την μίσθωση κτηρίων  στέγασης  για τις ανάγκες της ΠΕ Κοζάνης.
9.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση καθορισμού μαθητευομένων ΕΠΑΣ, Μαθητείας ΟΑΕΔ για απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, κατά το σχολικό έτος 2022-2023.

133/22 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον καθορισμό μαθητευομένων ΕΠΑΣ, Μαθητείας ΟΑΕΔ για απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, κατά το σχολικό έτος 2022-2023.
10. Ημερήσιας Διάταξης

Τριμηνιαία Έκθεση εκτέλεσης εσόδων – εξόδων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας για το Α’ τρίμηνο 2022.

134/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τριμηνιαία Έκθεση εκτέλεσης εσόδων – εξόδων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας για το Α’ τρίμηνο 2022.
11. Ημερήσιας Διάταξης

13η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (13η/2022).

135/22 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 13η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (13η/2022).

 

Κοζάνη 15/7/2022

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου