Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/19-6-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/19-6-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/19-6-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.     Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων. 118/19 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων
2.     Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Προέδρου στο Δ.Σ. της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.

119/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον Ορισμό Προέδρου στο Δ.Σ. της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας.
3.     Ημερήσιας Διάταξης

11η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (11η 2019).

120/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 11η τροποποίηση προϋπολογισμού ΠΔΜ (11η 2019).
4.     Ημερήσιας Διάταξης

12η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (12η 2019).

121/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την   12η τροποποίηση προϋπολογισμού ΠΔΜ (12η 2019).

5.  

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με Αντικείμενο «Προϊστορική Έρευνα του ΑΠΘ στο ΒΔ Τμήμα του Ν. Γρεβενών – Καταγραφή Παλαιολιθικών Θέσεων και Ευρημάτων στην Περιοχή της Σαμαρίνας.

122/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης
6.     Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης 3/2019 του Πίνακα  Έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και Τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000).

123/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα  την τροποποίηση 3/2019 του Πίνακα  Έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002
7.     Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Κυκλοφοριακής Μελέτης στο Πλαίσιο Κατασκευής του Έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΖΕΥΓΟΣΤΑΣΙΟ – ΑΝΩ ΠΕΡΙΒΟΛΙ – ΠΕΥΚΟΣ)».

124/19 Αποσύρεται
8.     Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου: «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Κόμβων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2019», Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 65.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

125/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου

9.  

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης (Τροπ.1) του Προγράμματος Έργων 2019 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541.

126/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα  την τροποποίηση (Τροπ.1) του Προγράμματος Έργων 2019 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541
10.   Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση (Τροπ.0) του Προγράμματος Έργων 2019 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041.

127/19 Αποσύρεται
11.   Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση 1ης Τροποποίησης 2019 του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της  Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. 

128/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 1ης Τροποποίηση 2019 του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
12.   Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη Απόφασης για Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την Εκτέλεση του Έργου ” Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Π.Ε Φλώρινας.

129/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου
13.   Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «Οριζόντια Σήμανση Κόμβων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 53.200,00 € (με Φ.Π.Α.).

130/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου

14.

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Αριθμού Μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ.) για Απασχόληση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Κοζάνης για το Έτος 2019-2020.

131/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον αριθμό μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ.) για Απασχόληση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2019-2020
15.   Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης, σύμφωνα με την Περίπτωση γ της Παραγράφου 2 του Άρθρου 32 του Ν. 4412/16 για τη Σύναψη Σύμβασης της Μελέτης με Τίτλο «Αποκατάσταση Επικίνδυνης Βραχομάζας Πενταλόφου» Προϋπολογισμού: 24.439,74 € (με Φ.Π.Α.).

132/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
16.   Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, Υπουργείου Πολιτισμού – Αθλητισμού και Δήμου Βοΐου  για το έργο «Αποκατάσταση Πετρογέφυρου Ροδοχωρίου».

133/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση

 

 

Κοζάνη 21/6/2019

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος