Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/18-3-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/18-3-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/18-3-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 11η/18-3-2021 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση πρακτικού προηγούμενης Συνεδρίασης

Έγκριση πρακτικού προηγούμενης Συνεδρίασης

95/21 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενης συνεδρίασης

Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενης συνεδρίασης

2.      Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη Απόφασης για το Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης Δυτικής Μακεδονίας

Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη Απόφασης για το Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης Δυτικής Μακεδονίας

96/21 Το Π.Σ εγκρίνει κατά πλειοψηφία

την αποδοχή του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) Δυτικής Μακεδονίας 

Το Π.Σ εγκρίνει κατά πλειοψηφία

την αποδοχή του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) Δυτικής Μακεδονίας 

3.      Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης σχετική με τη Μετεγκατάσταση της Ακρινής

Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη απόφασης σχετική με τη Μετεγκατάσταση της Ακρινής

97/21 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα

1ο  Να ανανεωθεί η δέσμευση του Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς τη στήριξη του δικαίου και καθ’ όλα νόμιμου αιτήματος της  Μετεγκατάστασης της Τοπικής Κοινότητας  Ακρινής.

2ο Να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προς την κυβέρνηση ώστε να ληφθεί μέριμνα για την τήρηση και εφαρμογή όλων των διαδικασιών (π.χ. έκδοση Προεδρικού Διατάγματος) με σκοπό την Μετεγκατάσταση της Τ.Κ. Ακρινής.

Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα

1ο  Να ανανεωθεί η δέσμευση του Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς τη στήριξη του δικαίου και καθ’ όλα νόμιμου αιτήματος της  Μετεγκατάστασης της Τοπικής Κοινότητας  Ακρινής.

2ο Να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προς την κυβέρνηση ώστε να ληφθεί μέριμνα για την τήρηση και εφαρμογή όλων των διαδικασιών (π.χ. έκδοση Προεδρικού Διατάγματος) με σκοπό την Μετεγκατάσταση της Τ.Κ. Ακρινής.

 

Κοζάνη 19/3/2021

Η Πρόεδρος του Π.Σ.

 

 

Ευφροσύνη Ντιό