Διαγωνισμός

Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης 800 φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη και στη Φλώρινα, χρονικού διαστήματος τριών (3) ετών

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης 800 φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη και στη Φλώρινα, χρονικού διαστήματος τριών (3) ετών

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. 1/2017) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

(ΑΔΑ: Ω7ΣΠ469Β7Κ-ΓΛΨ)

Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 26/Β.2/09-11-2016 απόφαση της Συγκλήτου του Παν/μίου) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την «Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης 800 φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη και στη Φλώρινα, χρονικού διαστήματος τριών (3) ετών», κατά το διάστημα από 01-09-2017 έως 30-06-2020, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.467.763,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο τεύχος του παρόντος διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: www.uowm.gr

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 27/04/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00πμ.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 05/05/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής στο Σύστημα.

Υποβολή στο Πανεπιστήμιο του φακέλου της προσφοράς σε έντυπη μορφή από τους συμμετέχοντες, έως τις 09/05/2017 και ώρα 14:00.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και αποσφράγισης των προσφορών στις 11/05/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30π.μ..

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από:

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσού 23.673,00€ (2% επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ).

2. Όλα τα λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης αριθμός 1/2017.

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ η 31/03/2017.
Ημερομηνία αποστολής της περιληπτικής Διακήρυξης στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 30-03-2017, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η 31-03-2017 και στον Ελληνικό Τύπο η 31-03-2017.

Η δαπάνη δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει το Ανάδοχο.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης

Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος