Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Νέες κατασκευές – συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού 2016 – 2017»

Διαγωνισμός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

(ΑΔΑ: Ω7ΕΨ7ΛΨ-0Ρ7)

  1. H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Νέες κατασκευές – συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού 2016 – 2017» με προϋπολογισμό 497.008,13 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, με προϋπολογισμό 400.813,01 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) (Χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Διοικητήριο περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης , μέχρι τις 18 Απριλίου 2017 με την καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευχών ,που ανέρχονται σε 5,00 ΕΥΡΩ. Η κατάθεση του ποσού θα γίνεται στην Τράπεζα Πειραιώς αριθμός λογαριασμού GR82 0172 2750 0052 7505 3259 046 και η παραλαβή των τευχών θα γίνεται με την προσκόμιση του αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την με αριθμ. 182/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα “Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.”. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461052704, FAX επικοινωνίας 2461052685, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος. Μπατσιώλας Σπύρος.
  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.
  1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, γ) κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α2 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. με τις προϋποθέσεις της παρ.3β του άρθρ.76 του Ν.4412/2016 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
  1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.016,26(€) ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2018. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες.
  1. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ541). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
  1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεόδωρος Καρυπίδης