Παροχή υπηρεσιών κατεδάφισης τριών (3) κτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή του Νέου Οικισμού Κομάνου

Παροχή υπηρεσιών κατεδάφισης τριών (3) κτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή του Νέου Οικισμού Κομάνου

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για «Παροχή υπηρεσιών κατεδάφισης τριών (3) κτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή του Νέου Οικισμού Κομάνου»

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για «Παροχή υπηρεσιών κατεδάφισης τριών (3) κτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή του Νέου Οικισμού Κομάνου»

Αρ. Διακ. 14/2023

(α/α ΕΣΗΔΗΣ 204155)

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση Δημοκρατίας 27
Πόλη ΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός 50100
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS GR13
Τηλέφωνο 2461351194
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο x.toumpas@pdm.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες ΤΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pdm.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση:

www.promitheus.gov.gr  ή άλλη διεύθυνση www.pdm.gov.gr

γ) Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα.

Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL):

www.promitheus.gov.gr και www.pdm.gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕ Κοζάνης).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.:

071 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023, ΚΑΕ 9789.01.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  108814/29-06-2023, ΑΔΑ 6ΕΝ57ΛΨ-ΠΑΛ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023,

και έλαβε α/α 3228 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν αφορούν στην κατεδάφιση τριών (3) κτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή του Νέου Οικισμού Κομάνου.

Οι πιο πάνω κτηνοτροφικές μονάδες είναι κεραμοσκεπείς και κατασκευασμένες από τσιμεντογωνία, ενώ εδράζονται σε λεπτή στρώση σκυροδέματος (gross beton).

Για τις εργασίες κατεδάφισης και τη μεταφορά των προϊόντων της κατεδάφισης (μπάζα), στη θέση που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, θα απαιτηθούν τα εξής μηχανήματα έργου:

  1. Εκσκαφέας τύπου LIEBHERR R954 285 HP
  2. Φορτωτής τύπου CATERPILLAR 980F 295 HP
  3. Εκσκαφέας τύπου LIEBHERR A-912 122 HP
  4. Αυτοκίνητο τύπου MERCEDES 16T 350 HP

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ:

40.425,97 € (ΣΥΜΠ ΦΠΑ 24%).

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών

Η  δυνατότητα υποβολής προσφορών για το σύνολο των ανωτέρω τμημάτων κρίνεται αναγκαία, για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης, από άποψη περιορισμού του συνολικού κόστους και επιπλέον για την διευκόλυνση των εργασιών αποχιονισμού από τεχνική άποψη,

από τα αρμόδια συνεργεία, σε σχέση με τον καλύτερο και ταχύτερο συντονισμό των διατιθέμενων μέσων και αναγκαίων πόρων, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονων χιονοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών έτσι ώστε να μην γίνει η εκτέλεση της σύμβασης υπερβολικά δύσκολη.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την υπογραφή αυτής ως την ολοκλήρωση των εργασιών και όχι μετά την 15/09/2023.

Παράταση δύναται να δοθεί με ανάλογη παράταση της αντίστοιχης οικοδομικής άδειας.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής,

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν.4412/2016. (CPC 45111100-9)


Συνημμένα:

Η διακήρυξη για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για «Παροχή υπηρεσιών κατεδάφισης τριών (3) κτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή του Νέου Οικισμού Κομάνου»

(σε μορφή pdf)

 

paroxi-hpiresiwn-katedafisis