Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2020-2021 στο εθνικό οδικό δίκτυο ΠΔΜ

Αποχιονισμός ΠΔΜ

Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2020-2021 στο εθνικό οδικό δίκτυο ΠΔΜ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση Δημοκρατίας 27
Πόλη ΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός 50100
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS GR13
Τηλέφωνο 2461351194, 2461052687, 2461052707
Φαξ 2461052685
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο d.te@pdm.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες ΤΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pdm.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (A/A 85748, 85750, 85751, 85752, 85754, 85755, 85757).

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή στη διεύθυνση www.pdm.gov.gr

δ)        H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) :  www.promitheus.gov.gr και http://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/

1.2     Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , Κωδ. ΣΑΕΠ541 , Κωδ. ΣΑ 2014ΕΠ54100002 . Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 00.071.9471.04.54160 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2014ΕΠ54100002).

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι

Η  παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού για την περίοδο 2020 – 2021 στο εθνικό οδικό δίκτυο αρμοδιότητος συντήρησης της Δ.Τ.Ε (έδρας) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα αποχιονισμού περιλαμβάνει εργασίες αποχιονισμού, αλατοδιανομής, ελκυσμού εγκλωβισμένων οχημάτων και άλλες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στο παραπάνω οδικό τμήμα από τις χιονοπτώσεις, κατόπιν εντολή της Υπηρεσίας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90620000.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα[1]:

ΤΜΗΜΑ 1: «ΚΟΖΑΝΗ», εκτιμώμενης αξίας 374.300,00 πλέον ΦΠΑ  24%

ΤΜΗΜΑ 2: «ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ»,  εκτιμώμενης αξίας  139.700,00  πλέον ΦΠΑ  24%

ΤΜΗΜΑ 3: «ΦΛΩΡΙΝΑ – ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ», εκτιμώμενης αξίας 379.820,00  πλέον ΦΠΑ  24%

ΤΜΗΜΑ 4: «ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 95.500,00 πλέον ΦΠΑ  24%

TΜΗΜΑ 5: «ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ – ΤΣΟΤΥΛΙ», εκτιμώμενης αξίας 185.540,00 πλέον ΦΠΑ  24%

ΤΜΗΜΑ 6: «ΣΕΡΒΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 109.100,00   πλέον ΦΠΑ  24%

ΤΜΗΜΑ 7: «ΓΡΕΒΕΝΑ», εκτιμώμενης αξίας  182.500,00 πλέον ΦΠΑ  24%

Προσφορές υποβάλλονται ένα ή παραπάνω τμήματα ή για το σύνολο των τμημάτων.[2]

Με τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς κατά τμήματα αυξάνεται ο ανταγωνισμός και διαχειρίζεται πολύ καλύτερα η σύμβαση κατά την υλοποίησή της.

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 7 [3].

Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των τμημάτων που ανατίθενται, στην περίπτωση που η εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης θα είχε ως αποτέλεσμα την ανάθεση σε έναν προσφέροντα τμημάτων που υπερβαίνουν τον μέγιστο αριθμό είναι τα ακόλουθα . Δεν υπάρχουν στον παρόντα διαγωνισμό τμήματα περισσότερα από επτά (7).

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει περισσότερα του ενός ή όλα τα τμήματα στον ίδιο ανάδοχο εφόσον έχει προσφέρει για το κάθε τμήμα την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής  υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις.

Ο Προσφέρων να έχει προσφέρει για το κάθε τμήμα την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής και τα μηχανήματα με τα οποία θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες ανά τμήμα να είναι διαφορετικά.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.769.281,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δικαιώματος προαίρεσης. Ο προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ είναι 1.144.300,00 € , το δικαίωμα προαίρεσης είναι 282.540,00€  και ο  ΦΠΑ :  342.441,60€).

[1] Πρβλ άρθρο 59  ν. 4412/2016. Οι A.A. μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών.

Σε περίπτωση που αποφασίσουν να μην υποδιαιρέσουν σε τμήματα, απαιτείται να  αναφέρουν στο παρόν σημείο της Διακήρυξης ή σε Παράρτημα αυτής ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της σύμβασης τους βασικούς λόγους της απόφασής τους.

[2] Η Α.Α. συμπληρώνει για πόσα τμήματα ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά (για ένα, περισσότερα και πόσα συγκεκριμένα  ή για όλα τα τμήματα)

[3] Συμπληρώνεται εφόσον το επιλέξει η Α.Α στην περίπτωση που επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για περισσότερα ή όλα τμήματα

Συνημμένα:

Η διακήρυξη για την Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2020-2021 στο εθνικό οδικό δίκτυο ΠΔΜ

diakirixi-apoxionismos-2020-2021-pdm

Η προκήρυξη για την Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2020-2021 στο εθνικό οδικό δίκτυο ΠΔΜ

prokirixi-apoxionismos-2020-2021-pdm