Κοπή – καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων περιόδου 2020-2022, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (έδρας)/Π.Δ.Μ.

Καθαρισμός βλάστης οδικού δικτύου

Κοπή – καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων περιόδου 2020-2022, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (έδρας)/Π.Δ.Μ.

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση Δημοκρατίας 27
Πόλη ΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός 50100
Χώρα[1] ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS[2] GR13
Τηλέφωνο 2461351194, 2461052687, 2461052707
Φαξ 2461052685
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο d.te@pdm.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες[3] ΤΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pdm.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση [4]

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.[5]

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr άλλη διεύθυνση  www.pdm.gov.gr

δ) Η ηλεκτρονική επικοινωνία δεν απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Κωδ. ΣΑΕΠ541. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε: 02.071.9471.04.54159 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα  [6]

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου (αριθ. ενάριθ. έργου 2014ΕΠ54100002)

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η εκτέλεση εργασιών για τον καθαρισμό της βλάστησης που αναπτύσσεται εποχιακά, περιμετρικά του εθνικού οδικού δικτύου (αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.), σε ερείσματα και νησίδες των οδών.

Σκοπός των προτεινόμενων εργασιών είναι:

  • η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, με την κοπή της βλάστησης, που αφενός μειώνει ή δυσχεραίνει την ορατότητα των οδηγών, αφετέρου μπορεί να παρεμποδίζει την ορατότητα στην κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση του οδικού δικτύου.
  • η προστασία του περιβάλλοντος, με την μείωση του κινδύνου για έναρξη και εξάπλωση πυρκαγιών που δημιουργείται από την ανάπτυξη πυκνής και ξερής βλάστησης στα ερείσματα των οδών.
  • η βελτίωση της εικόνας του Εθνικού Οδικού Δικτύου.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

Κωδικός  CPV Περιγραφή Κωδικό
77312000-0 Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα
77340000-5 Κλάδεμα δένδρων και θάμνων

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 700.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 564.516,13  ΦΠΑ: 135.483,87).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 36 μήνες

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης   δίδεται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει [7]

  • της τιμής [8]

Συνημμένα:

 

Η διακήρυξη: Κοπή – καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων περιόδου 2020-2022, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (έδρας)/Π.Δ.Μ.

diakyrixi-kopi-katharismos-vlastisis-erismaton-ke-nisidon-pdm-2020-2022

Η προκήρυξη: Κοπή – καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων περιόδου 2020-2022, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (έδρας)/Π.Δ.Μ.

prokirixi-kopi-katharismos-vlastisis-erismaton-ke-nisidon-pdm-2020-2022