Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2017-2018 στο εθνικό οδικό δίκτυο Π.Δ.Μ – Τμήμα 4 Κορομηλιά

Διαγωνισμός

Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2017-2018 στο εθνικό οδικό δίκτυο Π.Δ.Μ – Τμήμα 4 Κορομηλιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΑΔΑ: Ψ3Ν47ΛΨ-ΗΜΕ)

 

 1. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2017-2018 στο εθνικό οδικό δίκτυο Π.Δ.Μ,  CPV: 90620000.
 2. Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α 115.280,00 €. Περιλαμβάνεται  δικαίωμα προαίρεσης ποσού 22.680,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
 3. Τμήματα και Εκτιμώμενες Αξίες (χωρίς ΦΠΑ)
ΤΜΗΜΑ Εκτιμώμενη Αξία με δικαίωμα Προαίρεσης Εκτιμώμενη Αξία χωρίς το δικαίωμα Προαίρεσης Εκτιμώμενη Αξία  δικαιώματος  Προαίρεσης
ΤΜΗΜΑ 4  : «ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ» 115.280,00 92.600,00 22.680,00
 1. Διάρκεια σύμβασης:  6 μήνες.
 2. Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 2.305,60 ΕΥΡΩ. Περισσότερες λεπτομέρειες στην αναλυτική διακήρυξη.
 3. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 541 και υπόκειται στις κρατήσεις
  1. Κράτηση 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.Δη.Συ.
  2. Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ.
  3. Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου
  4. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8 % .
 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α)   κράτος-μέλος της Ένωσης,

β)   κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)   τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, καθώς και

δ)   σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
 2. Παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα έως 13/10/2017 και ώρα 10:00.
 3. Παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής έως 18/10/2017  και ώρα 10:00 π.μ. (Μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών ΕΣΗΔΗΣ)
 4. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 9 μήνες από την παραλαβή των προσφορών.
 5. Άνοιγμα των προσφορών: 18/10/2017  και ώρα  10:00 π.μ Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με ηλεκτρονικά μέσα
 6. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Μ
 7. Πληροφορίες : Από τη Διεύθυνση Οικονομικού/ ΠΔΜ τηλ. 2461351194.
 8. Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ: 13/09/2017 (ID: 2017-126261)
 9. Περισσότερες πληροφορίες στην αναλυτική διακήρυξη η οποία δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και στο site της Π.Δ.Μ www.pdm.gov.gr

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

  

Καρυπίδης Θεόδωρος