Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 35η/12-9-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 35η/12-9-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 911.131,25 € του προγράμματος ΚΑΠ – για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2016-2017

 1966/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου

1967/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Συγκρότησης επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού του έργου: Αντικατάσταση σηματοδοτών 2017

1968/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

1969/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης ποσού 1.500.000,00 € για το έργο «Διαγράμμιση εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης Δ.Τ.Ε. (έδρας)/Π.Δ.Μ.»

1970/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης ποσού 24.000,00 € για το έργο «Κατακόρυφη σήμανση στο επαρχιακό οδικό δίκτυο περιοχής Δήμου Βοΐου»

1971/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της δημοπράτησης και των όρων της διακήρυξης του έργου «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς» Αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε, (Έδρας)/ΠΔΜ, έτους 2017», Προϋπολογισμού έργου : 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

1972/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δημοπράτησης και ΕΓΚΡΙΣΗ των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΠΕΛΕΥ ΣΤΗ ΤΚ ΤΡΑΠΕΖΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ», Προϋπολογισμός: 24.729,54 € (με Φ.Π.Α.)

1973/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

9

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΤΑΜΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00 €

1974/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΤΑΜΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

1975/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης για την ηλεκτρονική δημοπρασία του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή γέφυρας Ποριάς»-Π.Ε. Καστοριάς

1976/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποτελέσματος του πρακτικού της δημοπρασίας και ανάθεση στον μειοδότη- προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Ανακαίνιση χρωματισμών του χώρου της Δ/νσης Υγείας του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης»

1977/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Σερβίων-Βελβεντού»

1978/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ασκίου Νομού Κοζάνης και εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα οικισμών Γαλατινής, Εράτυρας και Καλονερίου προς νέα Ε.Ε.Λ. Δήμου Ασκιού»

1979/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο νότιο τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών 2017»

1980/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του 2ου Πρακτικού του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Προστασία συντήρηση γεφυρών κοιτών ποταμών και ρεμάτων στην Π.Ε. Γρεβενών»

1981/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή Γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ.Μελίτης»-Π.Ε.Φλώρινας

1982/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
18 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

1983/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

19

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ενός (1) στεφανιού για την εκδήλωση εθνικού χαρακτήρα «Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας» στις  17-09-2017 Π.Ε.Γρεβενών

1984/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης εκδήλωσης εθνικού χαρακτήρα «Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας» στις 17-09-2017 Π.Ε.Γρεβενών

1985/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΠΕ Γρεβενών

1986/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΠΕ Γρεβενών

1987/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΠΕ Γρεβενών

1988/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ α) ανάληψης και διάθεσης πίστωσης, β) δαπάνης για την αποζημίωση εννέα (9) ατόμων Μαθητείας Επαγγελματικού Λυκείου Γρεβενών», δαπάνη ύψους 13.000,00 €

1989/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διαπίστωσης πλήρους και λυσιτελούς εφαρμογής του Διπλογραφικού συστήματος στη Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Έδρας & Π.Ε Κοζάνης και της αναγκαιότητας περίληψης αντίστοιχων θέσεων στον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1990/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

26

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των δημοσίων σχέσεων του Γραφείου Περιφερειάρχη και τον γραφείων των Αντιπεριφερειαρχών της Π.Δ.Μ.

1991/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ  απευθείας αναθέσεων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. Π.Ε. Καστοριάς

1992/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2017

1993/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την ετήσια αναγόμωση των πυροσβεστήρων του κτιρίου και του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

1994/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για το service 2 φωτοτυπικών μηχ/των της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς

1995/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός βιβλίου «Δημοσιονομική Διαφάνεια, Κατερίνα Σαββαίδου» για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς

1996/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια βιβλίου με τίτλο «Σύμβαση εκτέλεσης Δημοσίου Έργου» για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

1997/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

33

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια βιβλίου με τίτλο «Νέος Κώδικας για Δημόσια Έργα & Μελέτες με Νομολογία κατ’ άρθρο» για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

1998/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης  θανάτωσης προβατοειδών λόγω ΜΣΕ Π.Ε.Φλώρινας

1999/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης με ΑΠ. 52432/5270/12-05-2017 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού της εταιρείας Υπηρεσίες Ανοικτής Τεχνολογίας Α.Ε (O.T.S Α.Ε) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2000/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της ακύρωσης της αριθ. 1335/2017 Απόφασης της Ο.Ε. με τη οποία κατακυρώθηκε στην ΑΦΟΙ Παπακοσμά Ο.Ε. η ανάθεση του έργου της εκτύπωσης (βιβλιοδεσία κλπ.) εντύπων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας» και ΕΓΚΡΙΣΗ της απευθείας ανάθεσης του εν λόγω έργου στον επόμενο μειοδότη

2001/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

37

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης ηχητικής κάλυψης στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ 2017» του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Αγίου Παντελεήμονα, που θα πραγματοποιηθούν στις 1 Οκτωβρίου 2017 στην παραλία του Αγίου Παντελεήμονα

2002/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης εκτυπώσεων (μπλουζάκια- κύπελα – πλακέτες – πινακίδες) στα πλαίσια του 6ου αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλήματος Enduro και 3ου  αγώνα Πρωταθλήματος Enduro Βορείου Ελλάδος, του Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθούν στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2017, στη Φλώρινα

2003/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

39

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης ηχητικής κάλυψης στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΠΑΤΡΙΔΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ – ΤΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ TOY ΓΑΜΟΥ» της Εύξεινου Λέσχης Φλώρινας, του Πολιτιστικού Συλλόγου η «ΠΑΡΑΔΟΣΗ», του Συλλόγου Μοναστηριωτών & Πέριξ «Η ΕΛΠΙΣ», του Συλλόγου Θεσσαλών και φίλων Ν. Φλώρινας, του Συλλόγου Κρητών Φλώρινας «ΟΙ ΕΤΕΟΚΡΗΤΈΣ» του Συλλόγου Κιουταχειωτών και Μικρασιατών Φλώρινας «Ο ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ», του Πολιτιστικού & Λαογραφικού Συλλόγου Πολυπλατάνου  «Ο MEΓAΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», του Συλλόγου Σαρακατσάνων Δυτικής Μακεδονίας και του Συλλόγου Ηπειρωτών Ν.Φλώρινας το πρώτο 15ημερο του Σεπτεμβρίου 2017 στην αίθουσα «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» του Πολιτιστικού Κέντρου Φλώρινας

2004/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

40

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Δαπάνης ποσού 7.250,00 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά την αποπληρωμή της 6μηνιαίας συνδρομής για το πρώτο εξάμηνο του 2017 των εφημερίδων και περιοδικών

2005/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

2006/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
42 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

2007/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς

2008/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

2009/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

2010/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

2011/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
47 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

2012/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

2013/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

2014/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

50

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης – Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

2015/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης – Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

2016/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών και διάθεση πίστωσης – Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

2017/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση 21 οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΈΔΡΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2018/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για τις εκδηλώσεις μνήμης 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρα γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τούρκικο κράτος  και β)την ανάθεση της συγκεκριμένης δαπάνης από την Οικονομική Επιτροπή στον Βωβό Ελευθέριο

2019/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
55 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την ένταξη του εθίμου «Τρανός Χορός» Βλάστης στον Εθνικό κατάλογο της Αυλής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Υπουργείο Πολιτισμού

2020/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

56

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς ΠΕ Κοζάνης στον Εορτασμό  του Μακεδονικού Αγώνα που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2017 στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στο Μπούρινο, μαζί με Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης και Δήμο Κοζάνης

2021/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου

2022/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου

2023/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Επισκευή και συντήρηση τμήματος στέγης του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης»

2024/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ αποτελέσματος του 1ου πρακτικού της δημοπρασίας και ανάθεση στον μειοδότη- προσωρινό ανάδοχο για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ»

2025/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
61 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών

2026/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης για την εκτύπωση έντυπου υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για την μαζική ενημέρωση του κοινού αναφορικά με την δράση της Συντονιστικής Επιτροπής Συνταξιούχων Νομού Κοζάνης

2027/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

63

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ Αποδοχής και Κατανομής ποσού 165.952,00 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως επιχορήγηση προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Αύγουστο

2028/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών για τη συντήρηση του Εργοταξίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Μ. στον Πεντάλοφο

2029/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
65 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς

2030/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
66 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας κ. Κάτανα Ηλία

2031/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
67 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Κώττα Παναγιώτη

2032/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
68 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης ποσού 12.916,65 ευρώ που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Καστοριάς για το χρονικό διάστημα από 1-6 έως 31-8-2017 από τις πιστώσεις των ΚΑΠ Περιφ.Δυτ.Μακεδονίας

2033/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
69 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης ποσού 47.000,00 ευρώ που αφορά την προγραμματική σύμβαση για την μελέτη «Παρακολούθηση και Συνθετική Αξιολόγηση Γεωκινδύνων και Λιγνιτικών Πεδίων Δυτικής Μακεδονίας»

2034/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
70 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης ποσού 13.415,00 ευρώ που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Γρεβενών για το χρονικό διάστημα από 1-6 έως 31-8-2017

2035/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

71

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεση προμήθειας 2 κλιματιστικών μηχανημάτων και συντήρησης 2 κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης

2036/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
72 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης προμήθειας ηλεκτρονικής πλακέτας οδήγησης και ρελέδων εκκίνησης καθώς και προγραμματισμός και παραμετροποίηση αυτών εξ αποστάσεως για τις ανάγκες του Τμήματος ΚΤΕΟ της Π.Ε. Κοζάνης

2037/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
73 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης εκτύπωσης έντυπων μπλοκ για τις ανάγκες της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης

2038/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
74 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης ποσού 27.467,00 ευρώ που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Νοσοκομείο Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο για το χρονικό διάστημα από 1-6 έως 31-8-2017 από τις πιστώσεις του ΕΑΠ Δυτ.Μακεδονίας

2039/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
75 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ νέων δρομολογίων για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018

2040/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
76 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ απευθείας ανάθεσης ή μη για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης «ΑΚΡΙΤΑΣ» στα πλαίσια του ΕΥΞΕΙΝΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

2041/17 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 13/9/2017

H  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΡΙΑ Σ.ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 35η/12-9-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 35η/12-9-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 35η/12-9-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 35η/12-9-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 35η/12-9-17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας