Παροχή Διευκρινήσεων σχετικά με την αριθμ. 125202/10550 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμό 679/2016 (GDPR)

Διευκρινήσεις

Σχετ. 1. Η αριθμ. 125202/10550 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

  1.   Το από 16/07/2018 μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.

Κατόπιν τηλεφωνικών αιτημάτων, για παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινήσεων, επί της αριθμ. 125202/10550 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατόπιν των σχετικών απαντήσεων που δόθηκαν από την Δ/νση Διοίκησης, προς την υπηρεσίας μας διευκρινίζονται  τα εξής: 

«Προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη συμμετοχή από ενδιαφερόμενους υποψηφίους και στα πλαίσια του ανταγωνισμού, σας ενημερώνουμε ότι όσον αφορά την ομάδα έργου (Παραδοτέο Π13) και τις πιστοποιήσεις των νομικών που συμμετέχουν σ’ αυτή , θα γίνουν δεκτά και ισοδύναμα πιστοποιητικά από ανάλογο διαπιστευμένο φορέα

Σε συνέχεια των ανωτέρω και προκειμένου να έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν εγκαίρως οι υποψήφιοι παρατείνουμε την προθεσμία παραλαβής των προσφορών μέχρι την Παρασκευή 20/07/2018 ώρα 10:00 π.μ.

 

Ο Περιφερειάρχης

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης