Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η οποία είχε οριστεί με την αριθ. 31109/25-04-2017 (Α.Δ.Α.: 67ΕΓΩ-Ε0Ζ) σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και την αριθ. 38889/15-05-2017 ανακοίνωση της υπηρεσίας μας,

παρατείνεται έως την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017.”