Έγγραφα εκλογών

Παράταση ωραρίου εργασίας στις Δ.Ο.Υ.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Παράταση ωραρίου εργασίας στις Δ.Ο.Υ.

Με την παρούσα παρακαλούμε να μεριμνήσετε, ώστε την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019, ημερομηνία που λήγει η προθεσμία για την επίδοση των προτάσεων υποψήφιων βουλευτών
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 32 του π.δ. 26/2012 «Νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών» (Α΄57) και την Κυριακή 23 Ιουνίου 2019 ημερομηνία που λήγει η προθεσμία για την επίδοση των προτάσεων από τα κόμματα των υποψήφιων βουλευτών Επικρατείας, να παραμείνουν ανοικτές Δ.Ο.Υ έως τη δωδεκάτη νυχτερινή (24.00) ώρα, για την έκδοση του απαιτούμενου γραμματίου είσπραξης χρηματικού ποσού (παραβόλου), το ύψος του οποίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 5 της ανωτέρω νομοθεσίας, έχει καθοριστεί σε εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά ευρώ (146,74€).

Επίσης παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εγγράφως τις Δ.Ο.Υ. που θα παραμείνουν ανοιχτές, κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες, καθώς και τα τηλέφωνά τους.

Οι Πρόεδροι Πρωτοδικείων, προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται να φροντίσουν να παραμείνουν σε αυτά κλιμάκια υπαλλήλων για την παραλαβή υποψηφιοτήτων έως την δωδεκάτη νυχτερινή (24.00) ώρα της ίδιας ημερομηνίας (20 Ιουνίου 2019).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ