Ορθή επανάληψης προκήρυξης διαγωνισμού έργου: «Επισκευή – συντήρηση κτιρίων ΠΕ Φλώρινας»

Διοικητήριο ΠΕ Φλώρινας

Ορθή επανάληψης προκήρυξης διαγωνισμού έργου: «Επισκευή – συντήρηση κτιρίων ΠΕ Φλώρινας»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «Επισκευή – συντήρηση κτιρίων ΠΕ Φλώρινας», με προϋπολογισμό #15.000,00 Ευρώ #.

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

– κατηγορία « ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ». με προϋπολογισμό #12.096,77 Ευρώ# (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απροβλέπτων),

Σύνολο εργασιών 8.888,60

Γ.Ε. + Ο.Ε. 1.599,95

Απρόβλεπτα 1.573.28

Αναθεώρηση 34,94

Απολογιστικά 0,00

ΦΠΑ 24% 2.903,23

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Πτολεμαίων 1 (Διοικητήριο), Φλώρινα, μέχρι τις 13 – 08 – 2019.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στην Γραμματεία της ∆.Τ.Ε. Φλώρινας, στο τηλέφωνο 23850-54513, Fax επικοινωνίας 23850-54524.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 – 08– 2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ (στην έδρα της υπηρεσίας) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι αυτό της προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125 του Ν.441/16.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.Χ .Δ.Ε., εφόσον ανήκουν:

– Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» καθώς Εργοδηγοί και Εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερεικών Ενοτήτων (άρθρα 105 και 106 του ΚΔΕ) αντίστοιχης κατηγορίας και δυναμικότητας.

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΟΔΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

Πατήστε εδώ.