Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020)

Ορισμός μελών Γνωμοδοτικών Επιτροπών για τη γνωμοδότηση των αιτήσεων προς στήριξη που υποβλήθηκαν στο Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

β. Του Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως ισχύει.

γ. Της αρ. 64544/2317/24-07-2012 απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, «Προσαρμογή του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιημένη ισχύει.

δ. Του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23-12-2014), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

ε. Της αρ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄/04-5-2016) ΥΑ «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», όπως ισχύει.

στ. Της αρ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447/Β΄/25-10-2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των κ.κ. Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ», όπως ισχύει.

ζ. Της αρ. 13158/28-11-2017 (ΦΕΚ 4302/Β’/2017) ΥΑ «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020», όπως τροποποιημένη ισχύει.

η. Της αρ. 13849/14-12-2017 (ΦΕΚ 4543/Β΄/21-12-2017) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιημένη ισχύει.

θ. Τις αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τις οποίες εξειδικεύονται οι όροι και οι ρυθμίσεις για την εφαρμογή των εκχωρούμενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 και ειδικότερα τις διαδικασίες που αφορούν στην αξιολόγηση και γνωμοδότηση των αιτήσεων στήριξης.

ι. Του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

κ. Της αριθμ. 3871/10-12-2018 (ΦΕΚ 5778/Β΄/21-12-2018) απόφασης του Περιφερειάρχη «Σύσταση-Λειτουργία Μητρώου Αξιολογητών, Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης αιτημάτων για την εγγραφή στο Μητρώο Αξιολογητών, Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του Μητρώου, με σκοπό την αξιολόγηση Αιτήσεων Στήριξης των Εκχωρούμενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

 1. Τις απαιτήσεις της διενέργειας των αξιολογήσεων των υποβληθέντων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αιτήσεων στήριξης, στο πλαίσιο του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020 και την ανάγκη το αποτέλεσμα των αξιολογήσεων να κριθεί και να οριστικοποιηθεί από Γνωμοδοτική Επιτροπή.
 1. Την αριθμ. 544/15-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΥ087ΛΨ-ΡΡΖ) «Απόφαση Στελέχωσης του Μητρώου Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΔΜ).
 1. Την αριθμ. 1265/17-04-2019 (ΑΔΑ: 6Ρ0Τ7ΛΨ-ΖΥ5) «2η Απόφαση Στελέχωσης του Μητρώου Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΔΜ).
 1. Την αριθμ. 1584/17-05-2019 (ΑΔΑ: 6Σ8Σ7ΛΨ-ΔΔΞ) «3η Απόφαση Στελέχωσης του Μητρώου Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΔΜ).
 1. Την αριθμ. 89607/29-05-2019 εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
 1. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Αποφασίζει

Τη συγκρότηση, δύο γνωμοδοτικών επιτροπών στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, δύο γνωμοδοτικών επιτροπών στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, δύο γνωμοδοτικών επιτροπών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, δύο γνωμοδοτικών επιτροπών στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας προκειμένου να γνωμοδοτήσουν για τις αιτήσεις στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.

Τα μέλη των γνωμοδοτικών με τους αναπληρωτές τους ανά Περιφερειακή Ενότητα αναφέρονται κάτωθι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Α) Γνωμοδοτική Επιτροπή

 1. Τασοπούλου Κρυστάλλω του Αναστασίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΗ 297055, ως πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Καλαμάρα Γεώργιο του Δημητρίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΕ 821155.
 2. Ζαμάνη Ιωάννα του Αθανασίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ Χ 816653, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Πέτρου Αικατερίνη του Χρήστου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΒ 862139.
 3. Καραμούσα Όλγα του Αντωνίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Κτηνιάτρων με ΑΔΤ ΑΒ 886867, ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Νικολαΐδου Μαρία του Αλεξάνδρου ΠΕ Γεωτεχνικών/Ιχθυολόγος με ΑΔΤ ΑΗ 296328.

Β) Γνωμοδοτική Επιτροπή

 1. Καλαμάρας Γεώργιος του Δημητρίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΕ 821155, ως πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Τασοπούλου Κρυστάλλω του Αναστασίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΗ 297055.
 2. Γκάσταρη Ευσταθία του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με ΑΔΤ ΑΗ 794616, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Καραμούσα Όλγα του Αντωνίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Κτηνιάτρων με ΑΔΤ ΑΒ 886867.
 3. Νικολαΐδου Μαρία του Αλεξάνδρου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Ιχθυολόγος με ΑΔΤ ΑΗ 296328, ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Ζαμάνη Ιωάννα του Αθανασίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ Χ 816653.

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Α) Γνωμοδοτική Επιτροπή

 1. Περιστέρη Σταματία του Γεωργίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΒ 685148, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Δούρδα Αναστάσιο του Γεωργίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Κτηνιάτρων με ΑΔΤ ΑΜ 854289.
 2. Γιαπουτζή Θωμαή του Μιχαήλ, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ Φ 277198, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Τάλλαρου Στεφανία του Γεωργίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΒ 426954.
 3. Μουρτσέκας Ιωάννης του Νικολάου, του κλάδου ΤΕ Γεωπονίας με ΑΔΤ ΑΖ 291663, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Τσιτσέλη Κουκουλιάτα Αναστασία του Γεωργίου, του κλάδου ΤΕ Γεωπονίας με ΑΔΤ ΑΕ 820095.

Β) Γνωμοδοτική Επιτροπή

 1. Κωνσταντινόπουλος Θεοφύλακτος του Ανδρέα, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ 788738, ως πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Γαρούφο Παναγιώτη του Αποστόλου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΖ 288510.
 2. Τάλλαρου Στεφανία του Γεωργίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΒ 426954, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γεωργατζιά Αστέριο του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΙ 841881.
 3. Τσιτσέλη Κουκουλιάτα Αναστασία του Γεωργίου, του κλάδου ΤΕ Γεωπονίας με ΑΔΤ ΑΕ 820095, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Περιστέρη Σταματία του Γεωργίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΒ 685148.

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Α) Γνωμοδοτική Επιτροπή

 1. Πετρίδης Παναγιώτης του Ιωάννη, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΒ 863302, ως πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Τυπόα Χρήστο του Ιωάννη του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΒ 864421.
 2. Παπαναούμ Γεώργιος του Αναστασίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΖ 298892, ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Νασιοπούλου Αφροδίτη του Θωμά, του κλάδου ΤΕ Γεωπονίας με ΑΔΤ ΑΖ 298893.
 3. Κοσμίδου Αλεξάνδρα του Κοσμά, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΙ 335443, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Μπέη Ελευθέριο του Γεωργίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΗ 796493.

Β) Γνωμοδοτική Επιτροπή

 1. Κόρδα Βασιλική του Κωνσταντίνου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΒ 863303, ως πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Μοσχάκη Παναγιώτη του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΒ 711310.
 2. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος του Γαβριήλ, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΒ 112579, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μακρίδου Σοφία του Ηλία, του κλάδου ΤΕ Γεωπονίας με ΑΔΤ ΑΖ 796414.
 3. Σερεμετίδης Αντώνης του Κωνσταντίνου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ Ξ 655659, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μιχαλοπούλου Κωνσταντίνα του Θωμά, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΕ 823545.

Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Α) Γνωμοδοτική Επιτροπή

 1. Πολατίδης Ιωάννης του Ευαγγέλου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ Χ 988211, ως πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Βαρσαμή Βιολέτα του Σεραφείμ του κλάδου ΤΕ Γεωπονίας με ΑΔΤ ΑΙ 340120.
 2. Παπαδοπούλου Ουρανία του Σάββα, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΙ 879342, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Βράντση Ελένη του Αναστασίου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΙ 877861.
 3. Γκέσου Φανή του Ιωάννη, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ Χ 487134, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Χόντο Κωνσταντίνο του Χρήστου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΙ 340963.

Β) Γνωμοδοτική Επιτροπή

 1. Χόντος Κωνσταντίνος του Χρήστου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΙ 340963, ως πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Ιωαννίδη Στέφανο του Λεωνίδα, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΕ 345249.
 2. Ρούφας Κοσμάς του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΕ 343322, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Βοσκόπουλο Γεώργιο του Δημητρίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΑ 480424.
 3. Νικολαΐδης Χρήστος του Γεωργίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΙ 340849, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Τζήκα Παρασκευή του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ Χ 488141.

Οι Γνωμοδοτικές Επιτροπές οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με την αριθμ. 13158/28-11-2017 (ΦΕΚ 4302/Β΄/2017) υπουργική απόφαση «Καθορισμός Πλαισίου Εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 και με την αριθμ. 13849/14-12-2017 (ΦΕΚ 4543/Β΄/2017) «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» όπως ισχύουν με τις τροποποιήσεις τους καθώς και όλων των διευκρινιστικών εγκυκλίων του θεσμικού πλαισίου.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Καρυπίδης

 

Συνημμένα:

Η απόφαση του Ορισμού μελών Γνωμοδοτικών Επιτροπών για τη γνωμοδότηση των αιτήσεων προς στήριξη που υποβλήθηκαν στο Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Ω28Λ7ΛΨ-Ω43)