1η τροποποίηση της με αριθμ. 90057/30-05-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί «Ορισμού μελών Γνωμοδοτικών Επιτροπών για τη γνωμοδότηση των αιτήσεων προς στήριξη που υποβλήθηκαν στο Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

Βιολογικές καλλιέργειες

ΑΠΟΦΑΣΗ

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

β. Του Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως ισχύει.

γ. Της αρ. 64544/2317/24-07-2012 απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, «Προσαρμογή του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιημένη ισχύει.

δ. Του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23-12-2014), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

ε. Της αρ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄/04-5-2016) ΥΑ «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», όπως ισχύει.

στ. Της αρ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447/Β΄/25-10-2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των κ.κ. Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ», όπως ισχύει.

ζ. Της αρ. 13158/28-11-2017 (ΦΕΚ 4302/Β’/2017) ΥΑ «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020», όπως τροποποιημένη ισχύει.

η. Της αρ. 13849/14-12-2017 (ΦΕΚ 4543/Β΄/21-12-2017) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιημένη ισχύει.

θ. Τις αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τις οποίες εξειδικεύονται οι όροι και οι ρυθμίσεις για την εφαρμογή των εκχωρούμενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 και ειδικότερα τις διαδικασίες που αφορούν στην αξιολόγηση και γνωμοδότηση των αιτήσεων στήριξης.

ι. Του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

κ. Της αριθμ. 3871/10-12-2018 (ΦΕΚ 5778/Β΄/21-12-2018) απόφασης του Περιφερειάρχη «Σύσταση-Λειτουργία Μητρώου Αξιολογητών, Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης αιτημάτων για την εγγραφή στο Μητρώο Αξιολογητών, Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του Μητρώου, με σκοπό την αξιολόγηση Αιτήσεων Στήριξης των Εκχωρούμενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

 1. Τις απαιτήσεις της διενέργειας των αξιολογήσεων των υποβληθέντων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αιτήσεων στήριξης, στο πλαίσιο του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020 και την ανάγκη το αποτέλεσμα των αξιολογήσεων να κριθεί και να οριστικοποιηθεί από Γνωμοδοτική Επιτροπή.
 2. Την αριθμ. 544/15-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΥ087ΛΨ-ΡΡΖ) «Απόφαση Στελέχωσης του Μητρώου Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΔΜ).
 3. Την αριθμ. 1265/17-04-2019 (ΑΔΑ: 6Ρ0Τ7ΛΨ-ΖΥ5) «2η Απόφαση Στελέχωσης του Μητρώου Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΔΜ).
 4. Την αριθμ. 1584/17-05-2019 (ΑΔΑ: 6Σ8Σ7ΛΨ-ΔΔΞ) «3η Απόφαση Στελέχωσης του Μητρώου Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΔΜ).
 5. Την αριθμ. 103119/21-06-2019 εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
 6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Αποφασίζει

Την τροποποίηση της αριθμ. 90057/30-05-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί «Ορισμού μελών Γνωμοδοτικών Επιτροπών για τη γνωμοδότηση των αιτήσεων προς στήριξη που υποβλήθηκαν στο Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» για την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Α) Γνωμοδοτική Επιτροπή

 1. Τασοπούλου Κρυστάλλω του Αναστασίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΗ 297055, ως πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Γκάσταρη Ευσταθία του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με ΑΔΤ ΑΗ 794616.
 2. Ζαμάνη Ιωάννα του Αθανασίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ Χ 816653, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Πέτρου Αικατερίνη του Χρήστου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΒ 862139.
 3. Καραμούσα Όλγα του Αντωνίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Κτηνιάτρων με ΑΔΤ ΑΒ 886867, ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Νικολαΐδου Μαρία του Αλεξάνδρου ΠΕ Γεωτεχνικών/Ιχθυολόγος με ΑΔΤ ΑΗ 296328.

Β) Γνωμοδοτική Επιτροπή

 1. Πέτρου Αικατερίνη του Χρήστου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΒ 862139, ως πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Τασοπούλου Κρυστάλλω του Αναστασίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΗ 297055.
 2. Γκάσταρη Ευσταθία του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με ΑΔΤ ΑΗ 794616, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Καραμούσα Όλγα του Αντωνίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Κτηνιάτρων με ΑΔΤ ΑΒ 886867.
 3. Νικολαΐδου Μαρία του Αλεξάνδρου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Ιχθυολόγος με ΑΔΤ ΑΗ 296328, ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Ζαμάνη Ιωάννα του Αθανασίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ Χ 816653.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 90057/30-05-2019 (ΦΕΚ 374/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./12-06-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί «Ορισμού μελών Γνωμοδοτικών Επιτροπών για τη γνωμοδότηση των αιτήσεων προς στήριξη που υποβλήθηκαν στο Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Καρυπίδης

Συνημμένα:

Η 1η τροποποίηση της με αριθμ. 90057/30-05-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί «Ορισμού μελών Γνωμοδοτικών Επιτροπών για τη γνωμοδότηση των αιτήσεων προς στήριξη που υποβλήθηκαν στο Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: Ψ70Ω7ΛΨ-3ΦΛ)