Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2019-2020

Αποχιονισμός

Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2019-2020

Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2019-2020

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει Διεθνή Aνοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας:

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 – 2020 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

2. Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α 403.225,81 € (με Φ.Π.Α 500.000,00 €).

3. Τμήματα και Εκτιμώμενες Αξίες (χωρίς ΦΠΑ)

ΤΜΗΜΑ 1 : «1.1 ΕΔΡΑ: ΓΡΕΒΕΝΑ, 1.2 ΕΔΡΑ: ΔΕΣΚΑΤΗ» εκτιμώμενης αξίας 403.225,81 πλέον ΦΠΑ 24%

4. Διάρκεια σύμβασης : 6 μήνες.

5. Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 8.064,52 €.

6. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 541 και υπόκειται στις κρατήσεις

a. Κράτηση 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
b. Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ.
3% Χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ Χαρτοσήμου
c. Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου.
d. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8 %.

7. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

8. Κριτήρια ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

9. Παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα έως 29/07/2019 και ώρα 15:00.

10. Παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής έως 05/08/2019 και ώρα 15:00 (Μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών ΕΣΗΔΗΣ)

11. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 9 μήνες από την παραλαβή των προσφορών.

12. Άνοιγμα των προσφορών: 09/08/2019 και ώρα 10:00 π.μ. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με ηλεκτρονικά μέσα.

13. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Μ

14. Πληροφορίες : Από τη Διεύθυνση Οικονομικού/ Π.Ε. Γρεβενών τηλ. 2462353203.

15. Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ : 02/07/2019 (2019-092588)

16. Περισσότερες πληροφορίες στην αναλυτική διακήρυξη η οποία δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και στο site της Π.Ε. Γρεβενών της Π.Δ.Μ. https://grevena.pdm.gov.gr/.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Καρυπίδης Θεόδωρος

 

Σχετικά αρχεία:

1. Περιληπτική Διακήρυξη

periliptiki_diakirixi

2. Αναλυτική Διακήρυξη

analytiki diakirixi

3. Προκήρυξη Σύμβασης

prokirixi simbasis

4. ΕυρωπαΙκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
eees.pdf