Ορισμός αξιολογητών των αιτήσεων προς στήριξη που υποβλήθηκαν στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

β. Του Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως ισχύει.

γ. Της αρ. 64544/2317/24-07-2012 απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, «Προσαρμογή του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιημένη ισχύει.

δ. Του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23-12-2014), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

ε. Της αρ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273/Β’/04-5-2016) ΥΑ «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», όπως ισχύει.

στ. Της αρ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447/Β΄/25-10-2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των κ.κ. Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ», όπως τροποποιημένη ισχύει.

ζ. Της αρ. 160/9-01-2019 (ΦΕΚ 18/Β’/14-01-2019) ΥΑ «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020», όπως τροποποιημένη ισχύει.

η. Της αρ. 592/23-01-2019 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020», όπως τροποποιημένη ισχύει.

  1. Τις απαιτήσεις της διενέργειας των αξιολογήσεων των υποβληθέντων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αιτήσεων στήριξης, στο πλαίσιο του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020.
  2. Την αριθμ. 109821/03-07-2019 εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
  3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Αποφασίζει

Τον ορισμό α΄ και β΄ αξιολογητών των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν προς ένταξη στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκληση του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, τους ΠΕ  Γεωτεχνικούς ή ΤΕ Γεωπονίας  υπαλλήλους των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως κάτωθι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ Α.Δ.Τ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΗ
1 ΖΑΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χ 816653 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΟΚ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2 ΚΑΝΑΒΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΪΟΣ ΑΚ 428539 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΟΚ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
3 ΠΕΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΒ 862139 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΟΚ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
4 ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΗ 297055 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΟΚ  ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ Α.Δ.Τ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΗ
1 ΓΑΡΟΥΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΖ 288510 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΟΚ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
2 ΓΙΑΠΟΥΤΖΗ ΘΩΜΑΗ ΜΙΧΑΗΛ Φ 277198 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΟΚ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΗ 788738 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΟΚ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
4 ΜΟΥΡΤΣΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΖ 291663 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΔΑΟΚ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
5 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ  ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒ 685148 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΟΚ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
6 ΤΑΛΛΑΡΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒ 426954 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΟΚ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
7 ΤΣΙΤΣΕΛΗ ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ 820095 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΔΑΟΚ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ Α.Δ.Τ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΗ
1 ΚΟΡΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΒ 863303 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΟΚ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
2 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΣΜΑΣ ΑΙ 335443 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΟΚ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
3 ΜΑΚΡΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΣ ΑΖ 796414 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΟΚ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
4 ΜΠΕΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ 796493 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΟΚ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
5 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΩΜΑΣ ΑΕ 823545 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΟΚ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
6 ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΩΜΑΣ ΑΖ 298893 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΟΚ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
7 ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΖ 298892 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΟΚ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ Α.Δ.Τ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΗ
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΑΒΒΑΣ ΑΙ 879342 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΟΚ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2 ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ 988211 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΑΟΚ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας διενεργείται σύμφωνα με την αρ. 160/9-01-2019 (ΦΕΚ 18/Β’/14-01-2019) ΥΑ «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020», όπως τροποποιημένη ισχύει και την αρ. 592/23-01-2019 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020», όπως τροποποιημένη ισχύει.

Η περίοδος των διοικητικών ελέγχων (α΄ και β΄ αξιολόγηση) θα καθοριστεί με εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι αξιολογητές έχουν πρόσβαση στο ΠΣΚΕ όπως και στα στοιχεία των υποψηφίων. Για το λόγο αυτό μέσω υποβολής υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να δηλώνεται από μέρους τους η τήρηση της εχεμύθειας καθώς και ότι σε περίπτωση ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων δεν θα προβαίνουν στην αξιολόγηση της σχετικής αίτησης στήριξης με ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών.

Οι αξιολογητές υποχρεούνται να λάβουν γνώση του θεσμικού πλαισίου του Υπομέτρου 6.3.

O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Καρυπίδης

Συνημμένα:

Ορισμός αξιολογητών των αιτήσεων προς στήριξη που υποβλήθηκαν στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΣ287ΛΨ-ΜΓΡ)