Κουνούπια

Ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2018-2019

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2018-2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2018-2019» – CPV 90922000-6

Αρ. Διακ. 03/2018

Αρ. Πρωτ. 34534/2887/27-02-2018

(α/α ΕΣΗΔΗΣ  53184)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στο χώρο του διαγωνισμού ή άλλη διεύθυνση www.pdm.gov.gr.

Είδος διαδικασίας

Πρόκειται για δημόσιο ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, ο οποίος θα διενεργηθεί με προθεσμία υποβολής προσφορών σε 30 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Πρόκειται για δημόσιο ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, ο οποίος θα διενεργηθεί με προθεσμία υποβολής προσφορών σε 30 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο οποίο έχει ενταχθεί το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με Κ.Α. 2016ΕΠ5410002 της ΣΑΕΠ 541

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ετών 2018-2019» περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών παρακολούθησης και ελέγχου του πληθυσμού των προνυμφών και των ακμαίων κουνουπιών, στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας αλλά και τον περιορισμό της όχλησης που προκαλούν τα κουνούπια.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90922000-6.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός εκτιμάται στο ποσό των 350.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για δύο έτη. (175.000,00 € για το 2018 και 175.000,00 € για το 2019)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 350.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % για δύο έτη. (175.000,00 € για το 2018 και 175.000,00 € για το 2019) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 282.258,07 ΦΠΑ : 67.741,93 €).

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσεως ποιότητας-τιμής

 

Συνημμένα:

Η διακήρυξη 03/2018