Μητρώο Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεων Καύσης (ΜΜΜΕΚ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Μητρώο Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεων Καύσης (ΜΜΜΕΚ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Μητρώο Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεων Καύσης (ΜΜΜΕΚ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, πίνακας μητρώου επιχειρήσεων, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.οικ.6164/2018 (ΦΕΚ 1107Β’/2018) «Περιορισμός των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης – μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 313/1/28.11.2015 )», για ενημέρωση του κοινού.

Το συγκεκριμένο μητρώο (ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ (ΜΜΜΕΚ)) θα ενημερώνεται συνεχώς, σε κάθε περίπτωση που θα προκύπτουν νέα στοιχεία-καταχωρήσεις και αφορά το σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Τι είναι οι μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης;

«μονάδα καύσης»: κάθε τεχνική συσκευή στην οποία οξειδώνονται καύσιμα με σκοπό τη χρησιμοποίηση της παραγόμενης θερμότητας.

«μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης»: μονάδες καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από 1 MW και μικρότερη από 50 MW), ανεξαρτήτως του είδους των χρησιμοποιούμενων από αυτές καυσίμων.

Συνδυασμός που σχηματίζεται από δύο ή περισσότερες νέες μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης θεωρείται ενιαία μεσαίου μεγέθους μονάδα καύσης και η ονομαστική θερμική ισχύς τους προστίθεται με σκοπό τον υπολογισμό της συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος της μονάδας, όταν:

 • τα απαέρια τέτοιων μεσαίου μεγέθους μονάδων καύσης απορρίπτονται μέσω
  κοινής καπνοδόχου ή
 • λαμβάνοντας υπόψη τεχνικούς και οικονομικούς παράγοντες, τα απαέρια τέτοιων
  μεσαίου μεγέθους μονάδων καύσης θα μπορούσαν, με απόφαση της αρμόδιας
  αρχής, να απορρίπτονται μέσω κοινής καπνοδόχου.

Περισσότερες πληροφορίες για το Μητρώο Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεων Καύσης (ΜΜΜΕΚ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας βρίσκονται στο Μενού Ενημέρωση Πολιτών (κάντε κλικ εδώ)

 

Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Συνημμένα:

 • Το Μητρώο Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεων Καύσης (ΜΜΜΕΚ) της
  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (τελευταία ενημέρωση Οκτώβριος 2021, σε
  μορφή pdf)
 • Το Υπ’ αριθμ. οικ.6164/2018 (ΦΕΚ 1107 Β’)