Οικονομική Επιτροπή ΠΔΜ

55η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (2-11-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

55η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (2-11-2021)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 2/11/2021 και ώρα 10:00 δια ζώσης και ταυτόχρονα  με τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «Ολοκλήρωση οδικής πρόσβασης στην ΕΕΛ Μεσιανής – Βαθυλάκκου – Ροδίτη» Προϋπολογισμού: 27.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 3. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης διεξαγωγής Διαγωνισμού με τη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32α του ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου για την μελέτη του έργου:
  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΥΜΝΙΟΥ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» Προϋπολογισμού: 29.946,00€ με Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση Πρακτικού  Συνοπτικού  Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός κοίτης ποταμού Γρεβενίτη»
 5. Έγκριση Πρακτικού  Συνοπτικού  Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός κοίτης ρέματος Δοξανίτη»
 6. Έγκριση Πρακτικού  Συνοπτικού  Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός κοίτης ρέματος στην Τ.Κ. Φιλιππαίων»
 7. Έγκριση Πρακτικού  Συνοπτικού  Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός-Άρση προσχώσεων ρέματος Βατολάκκου-Αποπεράτωση»
 8. Έγκριση Πρακτικού  Συνοπτικού  Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός κοίτης ρέματος στην Τ.Κ. Περιβολίου»
 9. Έγκριση μεταφοράς μαθητών  με γονική μέριμνα στην ΠΕ Γρεβενών για το σχολικό έτος 2021-2022
 10. Έγκριση μερικής τροποποίησης συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2020-21 σε σχολικές μονάδες της  Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για την μεταφορά μαθητών στο πλαίσιο του σχολικού έτους 2021-2022
 11. Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, με αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22
 12. Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, χωρίς αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22
 13. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατακύρωση σύμβασης του έργου: “Αναβάθμιση Φωτισμού Εθνικού – Επαρχιακού Οδ. Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας”
 14. Α΄ Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου  Διεθνή διαγωνισμού, για την
  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, Προϋπολογισμού του διαγωνισμού 337.639,84€, με δικαίωμα προαίρεσης και ΦΠΑ
 15. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη φιλοξενία Ισραηλινών δημοσιογράφων τουρισμού (press trip) από 13 έως 18/12/2021 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 16. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 17. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης, για το πρόγραμμα επιχορήγησης απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων,ηλικίας 55-67 ετών για έτη 2021-2023
 18. Έγκριση δαπάνης για την μεταφορά εξοπλισμού για την λειτουργία του πρώην Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Κοζάνης
 19. Έγκριση δαπάνης που αφορά μυοκτονία στο κτήριο της ΖΕΠ για την προστασία της δημόσιας υγείας
 20. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 21. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των δαπανών για την παροχή γευμάτων φιλοξενίας στα πλαίσια των δημοσίων σχέσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 22. Έγκριση παράτασης προθεσμίας Σύμβασης προμήθειας πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου
  «Αποχιονισμός επαρχιακού οδικού δικτύου εντός των ορίων του Δήμου Άργους Ορεστικού κατά τη χειμερινή περίοδο 2020-2021» στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Άργους Ορεστικού
 23. Έγκριση συνδιοργάνωσης γι τη  θεατρική παράσταση με τίτλο “Το Αίμαν Νερόν κι Ίνεται” με αναφορά στην τοπική ιστορία του χωριού και την πορεία του μέσα στο χρόνο, του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Ποντίων Άρδασσας «Η ΑΡΔΑΣΣΑ», που θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2021 στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στον ΚΑΕ 0844 Ε.Φ. 073 έδρα.
 24. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 25. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 26.  Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 27. Έγκριση δαπάνης για τον ορισμό δικηγόρου
 28. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για την παροχή της υπηρεσίας «Γνωμοδότηση επί ζητημάτων αστικής ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών από τροχαία ατυχήματα
 29. Ορισμός δικηγόρου
 30. Ορισμός δικηγόρου
 31. Ορισμός δικηγόρου
 32. Ορισμός δικηγόρου

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

 

 

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.