Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών για τον διαγωνισμό «Βελτίωση περιφερειακής οδού ΤΚ ΔΟΤΣΙΚΟΥ»

Επαρχιακό οδικό δίκτυο

Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών για τον διαγωνισμό «Βελτίωση περιφερειακής οδού ΤΚ ΔΟΤΣΙΚΟΥ»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ Π.Ε. Γρεβενών ανακοινώνει την μετάθεση των καταληκτικών ημερομηνιών Υποβολής και Αποσφράγισης Προσφορών του δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΚ ΔΟΤΣΙΚΟΥ»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ Π.Ε. Γρεβενών ανακοινώνει την μετάθεση των καταληκτικών ημερομηνιών Υποβολής και Αποσφράγισης Προσφορών του δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου

«Βελτίωση περιφερειακής οδού ΤΚ ΔΟΤΣΙΚΟΥ»,

αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 150.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και 186.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ α/α 90231 και 20PROC006767320 26-5-2020, λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα από τις 12-06-2020 έως 22-06-2020.

Ως νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/6/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.

Ως νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 7/7/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Επισυνάπτεται η απόφαση για τη Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών για τον διαγωνισμό «Βελτίωση περιφερειακής οδού ΤΚ ΔΟΤΣΙΚΟΥ»:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)»

2. Το υπ’ αρίθμ. 14178/03-6-2020 έγγραφο του ΕΣΗΔΗΣ, περί διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την μετάθεση των καταληκτικών ημερομηνιών Υποβολής και Αποσφράγισης Προσφορών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΔΟΤΣΙΚΟΥ», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 150.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και 186.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ α/α 90231 και 20PROC006767320 26-5-2020, λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα από τις 12-06-2020 έως 22-06-2020.

Ως νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/6/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.

Ως νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 7/7/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

Ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

Εσωτ. Διανομή
1. Φάκελο έργου
2. Χρον. Αρχείο

Απόφαση μετάθεσης καταληκτικών ημερομηνιών