Μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής ηλεκτρονικής αποσφράγισης διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, λόγω διακοπής λειτουργίας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας

Μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής ηλεκτρονικής αποσφράγισης διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, λόγω διακοπής λειτουργίας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Μετάθεση ημερομηνίας διεξαγωγής ηλεκτρονικής αποσφράγισης διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, λόγω διακοπής λειτουργίας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΣΧΕΤ.: 1. Το αρ.πρωτ. 14178 ΕΞ2020/03-06-2020 έγγραφο Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (αρ.πρωτ. – 78101/11/6/2020 δικό μας)

2. Η ΚΥΑ Αριθμ. 117384/26-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3821/31-10-2017)

3. H Διακήρυξη με ΑΔΑΜ 20PROC006573447 2020-04-14 του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ., ΕΤΩΝ 2019 – 2020», με α/α ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 88719

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη

1. το 1ο σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο «την Παρασκευή 12.06.2020 και ώρα 23:30 το υποσύστημα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα θα τεθεί εκτός λειτουργίας προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για την μετάπτωση και την έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας στις υποδομές του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (G-Cloud) την Δευτέρα 22.06.2020.

Για το λόγο αυτό, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς δεν θα πρέπει να καθορίζουν για το διάστημα από την Παρασκευή 12.06.2020 έως και την Δευτέρα 22.06.2020, καταληκτικές ημερομηνίες διαδικασιών όπως καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προσφορών, ημερομηνίες αποσφράγισης προσφορών, υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης, υποβολής ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών, υποβολής διευκρινήσεων κλπ.

Εφόσον έχουν ήδη καθορισθεί συγκεκριμένες ημερομηνίες για τις ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες διαδικασίες, για το διάστημα μεταξύ 12.06.2020 έως και 22.06.2020, θα πρέπει αυτές να μετατεθούν με σχετικές αντίστοιχες αποφάσεις των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων.»

2. τις διατάξεις του 2ου σχετικού και συγκεκριμένα το άρθρ.3 παρ.2 σύμφωνα με το οποίο «2. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του υποσυστήματος, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, η Αναθέτουσα Αρχή/ο Αναθέτων Φορέας λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα, κυρίως για την τήρηση προθεσμιών που παράγουν έννομες συνέπειες, όπως ιδίως για την υποβολή ενστάσεων, προδικαστικών προσφυγών – με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 8 του Π.Δ.39/2017- ερωτημάτων, διευκρινήσεων, δικαιολογητικών κατακύρωσης, αποσφραγίσεις προσφορών/ αιτήσεων συμμετοχής και, κυρίως, για την τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή των προσφορών/αιτήσεων συμμετοχής, ιδίως με τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και τη σχετική δημοσίευσή της.

Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται από τον Διαχειριστή του υποσυστήματος και, στη συνέχεια, με αιτιολογημένη απόφασή της, η Αναθέτουσα Αρχή/ο Αναθέτων Φορέας ρυθμίζει τα της συνέχειας της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, μεταθέτοντας, εφόσον απαιτείται, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών/αιτήσεων συμμετοχής τουλάχιστον κατά τρεις (3) εργάσιμες ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη εργάσιμη ημέρα της αποκατάστασης της τεχνικής αδυναμίας και, σε κάθε περίπτωση, αναλόγως του χρονικού διαστήματος της τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του υποσυστήματος.

3. το 3ο σχετικό έγγραφο, συγκεκριμένα το άρθρ.18 σύμφωνα με το οποίο «Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18/06/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του Διαγωνισμού με α/α ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 88719 και τίτλο

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ., ΕΤΩΝ 2019 – 2020»,

από την 18-06-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στην νέα ημερομηνία 24-06-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ.

Η παρούσα Απόφαση ως μη παράγουσα οικονομικά αποτελέσματα να κοινοποιηθεί στην Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Μ. και να αναρτηθεί στα έγγραφα του εν λόγω ηλεκτρονικού διαγωνισμού α/α 88719.

Ο αναπλ. Διευθυντής
Τεχνικών Έργων (έδρας) / Π.Δ.Μ.

Αναγνώστου Κωνσταντίνος