Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών διαγωνισμού: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αμυνταίου»

Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου ΠΔΜ

Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών διαγωνισμού: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αμυνταίου»

Μετάθεση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών διαγωνισμού: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αμυνταίου»

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Γκατζαβέλη Παναγιώτα, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 80209/15-06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, με το οποίο κάνουν γνωστό στην επιτροπή ότι σύμφωνα με το αριθμό πρωτ. 14178 ΕΞ 2020/03-06-2020 έγγραφο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η λειτουργία του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Δημόσια Έργα, θα διακοπεί από την Παρασκευή 12-06-2020 και ώρα 23:30 έως την 22-06-2020.

Επίσης σύμφωνα με τη Αναλυτική Διακήρυξη του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αμυνταίου», με ΑΔΑΜ: 20PROC006759670 2020-05-25, έχει οριστεί ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού με α.α. συστήματος 89926, η 19-06- 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της Αναλυτικής Διακήρυξης του έργου, ζητείται η μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης τον προσφορών του διαγωνισμού, με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: α/α συστήματος 89926, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αμυνταίου», για τις 09-07-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Αναλυτικά:

Στην Κοζάνη σήμερα 23-06-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018), την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση) και ύστερα από την αριθμ. 84378/19-06-2020 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αυτή ορίστηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, συμμετείχαν οι:

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ-ΜΕΛΟΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΜΕΛΟΣ
ΦΩΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΑΤΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΛΟΣ
ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ – ΚΗΠΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 2117/19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι βρέθηκαν παρόντα επτά από τα εννέα μέλη, τα οποία κλήθηκαν νόμιμα. Απόντες ήταν τα μέλη κ. Κιάνας Στέργιος και η κα Κοζατσάνη Δέσποινα, οι οποίοι αναπληρώθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Αναγνώστου Κων/νος, Αν. Δ/ντης της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων (έδρα) της Π.Δ.Μ., ο κ. Κωτούλας Βασίλειος, Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Μ., και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα Άννα Ράπτη.

7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 838/20

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει

Ομόφωνα την έγκριση μετάθεσης της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης τον
προσφορών του διαγωνισμού, με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: α/α συστήματος 89926, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αμυνταίου», για τις 09-07-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η απόφαση αυτή θα αποσταλείς την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας, για τις δικές της ενέργειες.

 

Συνημμένα:

Η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω5ΩΕ7ΛΨ-0ΨΧ)