Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης διαγωνισμού «Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης διαγωνισμού «Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», με α/α συστήματος 84495, για τις 15/11/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 48ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Κοζάνη σήμερα 22-10-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018), την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ύστερα από την αριθμ. 166330/18-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, συγκεντρώθηκαν οι:

ΓΚΑΤΖΑΒΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ-ΜΕΛΟΣ

ΦΩΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΜΕΛΟΣ

ΚΟΖΑΤΣΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΚΑΤΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΛΟΣ

ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ – ΚΗΠΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ

όλοι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 2117/19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι βρέθηκαν παρόντα οκτώ από τα εννέα μέλη, τα οποία κλήθηκαν νόμιμα. Χρέη Προέδρου της Οικονομική Επιτροπής, άσκησε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπή λόγω απουσίας του Προέδρου. Απών ήταν το μέλος κ. Κιάνας Στέργιος, ο οποίο αναπληρώθηκε νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Βαβλιάρας Γεώργιος, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Π.Δ.Μ. η κα Κοντογούνη Ιωάννα, Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ο κ. Γκοβεδάρος Χαρίσιος, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, ο κ. Αναγνώστου Κωνσταντίνος, Αν. Δ/ντης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Π.Δ.Μ., ο κ. Γρίβας Κων/νος, Αν. Δ/ντης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης, η κα Καραγεώργου Αναστασία, Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης, ο κ. Κωτούλας Βασίλειος, Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Μ., η κα Καλπάκη Βαία, Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης (Έδρας και Π.Ε. Κοζάνης) και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής κα Άννα Ράπτη.

6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Απόφαση 2356/19

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΛΑΒΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ», ΛΟΓΩ ΑΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ 08-11-2019 ΣΤΟ Δ.Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

Πατήστε εδώ.