Διοικητήριο ΖΕΠ

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός προμήθειας Σταθμών Παρακολούθησης Κατάστασης Οδοστρώματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός προμήθειας Σταθμών Παρακολούθησης Κατάστασης Οδοστρώματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός προμήθειας Σταθμών Παρακολούθησης Κατάστασης Οδοστρώματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)

Αρ. Διακ.  4/2022

α/α ΕΣΗΔΗΣ 157286)

 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση Δημοκρατίας 27
Πόλη ΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός 50100
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS GR13
Τηλέφωνο 2461351114/194
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο   info.dte@pdm.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες, για θέματα Τεχνικών Προδιαγραφών Σ. Μπατσώλας, 2461052704
Αρμόδιος για πληροφορίες, για θέματα Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Παπαχαρισίου Αικατερίνη,

Τούμπας Χρήστος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pdm.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Οικονομικές και Δημοσιονομικές υποθέσεις

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (Α/Α 156319)

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :

την προαναφερθείσα διεύθυνση

γ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/ 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 9471.04.54177 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021  του Φορέα 071.

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις με αρ. πρωτ.  8684/20-1-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010059675 και ΑΔΑ: ΩΤΕ37ΛΨ-ΛΘΠ) και 29160/23-2-2022 ΑΔΑΜ: 22REQ010110546 και ΑΔΑ: ΨΒ897ΛΨ-Ε3Δ για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβαν α/α 390/22 και 1302/22 καταχώρησης  αντίστοιχα στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση σταθμών μη επεμβατικών αισθητήρων οδοστρώματος, με τους οποίους θα μπορεί η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ) να πληροφορηθεί σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση των δυσχερέστερων σημείων του ΕΟΔ (ξηρό, υγρό, χιονισμένο, παγωμένο).

Πρόκειται για συστήματα που χρησιμοποιούνται σε Πληροφοριακά Συστήματα Κατάστασης Οδού, εντασσόμενα σε κέντρα ελέγχου οδού, ενώ ως μη επεμβατικοί δεν απαιτούν τοποθέτηση εντός του οδοστρώματος, άρα δεν επηρεάζονται από τα διερχόμενα οχήματα.

Τοποθέτηση σταθμών σε σημεία του ΕΟΔ, τα οποία χαρακτηρίζονται από δυσχερής αντιμετώπιση όσον αφορά τον παγετό αλλά και την χιονόπτωση, ήτοι τα παρακάτω:

  • Αυχένας Ποντοκώμης – Μαυροπηγής (ενεργειακά αυτόνομος)
  • Αυχένας Βεύης – Αμυνταίου (ενεργειακά αυτόνομος)
  • Ισόπεδος Κόμβος Τριγωνικού (τροφοδοσίας δικτύου 230Vac)

Η επικοινωνία με τους σταθμούς αισθητήρων θα γίνεται μέσω δικτύου GPRS (κινητής τηλεφωνίας), ενώ τα δεδομένα θα παρουσιάζονται σε υπηρεσία web portal.

Στην παρούσα δεν περιλαμβάνεται δαπάνη χρήσης δικτύου GPRS (η οποία εκτιμάται πως θα καλυφθεί μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ) και δαπάνη ανέγερσης μεταλλικού ιστού-περίφραξης (η οποία θα ενταχθεί σε υφιστάμενη εργολαβία).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 38291000-1/Συσκευές τηλεμετρίας.

 

Συνημμένα:

  • Η διακήρυξη προμήθειας Σταθμών Παρακολούθησης Κατάστασης Οδοστρώματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ) (σε μορφή pdf)
  • Το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (σε μορφή doc)
diakyrixi-4-2022-promitheias-stathmon-parakoloythisis-katastasis-odostromatos-dte-pdm