Φιλοξενία Γερμανών επαγγελματιών του τουρισμού για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην αγορά της Γερμανίας (Fam Trip)

Φιλοξενία Γερμανών επαγγελματιών του τουρισμού για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην αγορά της Γερμανίας (Fam Trip)

Η Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν της αριθμ. 1096/2018 (ΑΔΑ: ΨΑΘΣ7ΛΨ-77Ψ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προτίθεται να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου  «Φιλοξενία Γερμανών επαγγελματιών του τουρισμού για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην αγορά της Γερμανίας (Fam Trip)».

Το Τμήμα Τουρισμού (έδρα) προτίθεται σε συνεργασία με το Γραφείο Ε.Ο.Τ. Γερμανίας  να υλοποιήσει το έργο «Φιλοξενία Γερμανών επαγγελματιών του τουρισμού για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην αγορά της Γερμανίας (Fam Trip)»  σύμφωνα με τον άξονα Δ.4. “Προωθητικές ενέργειες με κανάλια διανομής” του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έτους 2018.

1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του αναδόχου αποτελεί η υλοποίηση του αναλυτικού πλάνου της ταξιδιωτικής εμπειρίας και φιλοξενίας για τους επαγγελματίες του τουρισμού, σύμφωνα με τις περιγραφόμενες προδιαγραφές που τίθενται από την αναθέτουσα αρχή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) και με την τήρηση των απαραίτητων προϋποθέσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) επί ποινή αποκλεισμού.  Συγκεκριμένα Θα υλοποιηθεί ένα ταξίδι εξοικείωσης/φιλοξενίας (fam trip) που θα απευθύνεται σε Γερμανούς τουριστικούς  πράκτορες με στόχο την προβολή θεματικών αξόνων τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε συνταξιούχους της Γερμανικής τουριστικής αγοράς.

Στο πλαίσιο των ενεργειών θα οργανωθεί ταξίδι εξοικείωσης / φιλοξενίας (Fam Trip) με αριθμό συμμετεχόντων ως έξι (6) και παραμονή τεσσάρων διανυκτερεύσεων, κατά τη διάρκεια του οποίου θα παρουσιαστούν ταξιδιωτικές εμπειρίες σε στελέχη εξειδικευμένων τουριστικών γραφείων στη διακίνηση τουριστών τρίτης ηλικίας από την Γερμανική τουριστική αγορά.

Οι εμπειρίες που θα ζήσουν οι προσκεκλημένοι θα περιλαμβάνονται στο αναλυτικό σχέδιο της ταξιδιωτικής εμπειρίας και φιλοξενίας που καταρτίστηκε με ευθύνη του Τμήματος Τουρισμού της Περιφέρειας και τη συνεργασία του Γραφείου του ΕΟΤ Γερμανίας ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες προβολής του προορισμού.

Οι προσκεκλημένοι θα έχουν μία ολιγοήμερη παραμονή στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του προγράμματος φιλοξενίας, θα περιλαμβάνει, πέρα από την περιήγηση στα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας, πραγματοποίηση επιθεωρήσεων σε ξενοδοχεία της Δυτικής Μακεδονίας και μέχρι δύο (2) ανά Περιφερειακή Ενότητα, τα οποία θα επιλεγούν από το Γραφείου του ΕΟΤ Γερμανίας. Στο κόστος της συγκεκριμένης δράσης περιλαμβάνονται δαπάνες όλων των μετακινήσεων, διαμονής, ξενάγησης, εστίασης και τις λοιπές αναγκαίες υπηρεσίες για τους συμμετέχοντες σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο πρόγραμμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3).

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το ταξίδι εξοικείωσης/φιλοξενίας (fam trip) θα υλοποιηθεί από 07/06/2018 έως 11/06/2018. Το συνολικό έργο θα εκτελεστεί σε ό,τι αφορά τις επιμέρους δράσεις και το χρονοδιάγραμμά του σε συνεννόηση με το αρμόδιο Τμήμα Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Σε περίπτωση που για κάθε λόγο το ταξίδι εξοικείωσης δεν πραγματοποιηθεί, ο διοργανωτής δεν υποχρεούται σε καταβολή κανενός είδους αποζημίωσης προς τον ανάδοχο.

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ο επιτυχής σχεδιασμός, οργάνωση και ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής:

3.1. Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

3.1.1. Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν άδεια σε ισχύ, Τουριστικού Γραφείου (Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων ή Ειδικό Σήμα Λειτουργίας) από την αρμόδια Υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι είναι επίσημα αναγνωρισμένα Τουριστικά Γραφεία. Στην περίπτωση Ένωσης Φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει απαραιτήτως το οριζόμενο μέλος της Ένωσης ως Συντονιστής, να διαθέτει την εν λόγω Βεβαίωση.

3.1.2. Να διαθέτουν πιστοποιητικό διαπίστευσης (να είναι μέλη) της Διεθνούς Ενώσεως Αεροπορικών Μεταφορών (ΙΑΤΑ) ή των ενώσεων γραφείων ταξιδιών ΗΑΤΤΑ ή Π.Ε.Τ.Α.ΓΑ.. Στην περίπτωση Ένωσης Φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει απαραιτήτως το οριζόμενο μέλος της Ένωσης ως Συντονιστής, να διαθέτει το εν λόγω πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

3.2. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να αποδεικνύουν:

α. τουλάχιστον διετή (2) λειτουργία στον κλάδο

β. διάθεση κατάλληλου οχήματος μεταφοράς της ομάδας με επαγγελματία οδηγό, τύπου Mini Van, τουλάχιστον εννέα (8+1) θέσεων και με δυνατότητα μεταφοράς αποσκευών τουλάχιστον έξι (6) ατόμων για όλο το χρόνο εκτέλεσης του προγράμματος φιλοξενίας

γ. διάθεση διπλωματούχου ξεναγού Γερμανικής γλώσσας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και άριστη γνώση του τουριστικού αποθέματος της Περιφέρειας και προϋπηρεσία στην προβολή της Δυτικής Μακεδονίας

δ. διάθεση ενός ειδικευμένου υπαλλήλου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία προγραμματισμού των επισκέψεων και επιθεωρήσεων πριν από την έναρξη του Προγράμματος Φιλοξενίας

ε.  διάθεση ενός πιστοποιημένου συνοδού εναλλακτικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να συνοδεύσει την αποστολή κατά τις υπαίθριες δραστηριότητες:

  • Επίσκεψη στο γεφύρι “Πορτίτσας”
  • Πεζοπορία στη ¨Βάλια Κάλντα¨
  • Περίπλους στη Λίμνη της Μεγάλης Πρέσπας.

3.3. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων ή ατόμων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, θα αποδεικνύουν ότι έχουν στη διάθεσή τους όλους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης και των αντίστοιχων αποδεικτικών των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

  1. ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η διαδικασία απευθείας ανάθεσης θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά.

Συνημμένα:

Η σχετική ανακοίνωση με τα παραρτήματα