Καρυπίδης Διοικητήριο ΖΕΠ

Ένταξη έργου υποστήριξης της συνεργασίας και της δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, συνολικού π/υ 900.000 €, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ο Περιφερειάρχης κ. Θεόδωρος Καρυπίδης υπέγραψε την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 του έργου “Δημιουργία Δομής Στήριξης Ανταγωνιστικότητας, Καινοτομίας και Εξωστρέφειας Επιχειρήσεων”, συνολικού προϋπολογισμού 900.000 €, με δικαιούχο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.

Η ίδρυση της Δομής στήριξης της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία, η οποία θα συμπληρώνει τις υφιστάμενες δράσεις για τη διασύνδεση της τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την καινοτομία και την έρευνα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Η Δομή θα συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των τοπικών φορέων με προώθηση έργων για τη δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων κατά τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα στις κατευθύνσεις του Σχεδίου Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Προτεραιότητα θα δοθεί στη μεταφορά των δραστηριοτήτων της Δομής για την ενίσχυση της έρευνας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας προς το επιχειρηματικό πεδίο και την εμπορική χρήση τους, με στόχο την υποστήριξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων αλλά και την προώθηση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.

Επίσης η Δομή θα συνάψει συμπράξεις με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις και λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς υπό τη μορφή βιώσιμων και μακροπρόθεσμα αυτοδύναμων στρατηγικών δικτύων, με σκοπό, μέσω στοχευμένων έργων και δράσεων, την ενίσχυση της υφιστάμενης επιχειρηματικότητας δραστηριότητας, την επένδυση στην επιχειρηματικότητα της γνώσης, τη δημιουργία νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών επιχειρήσεων, αλλά και τη διασύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματική δραστηριότητα και την πραγματική οικονομία.

Η δράση θα υλοποιηθεί με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1-“Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.