22. Αγωγιμότητα

22. Αγωγιμότητα

Η γνώση του συνόλου των υδατοδιαλυτών αλάτων, που απαντούν στο έδαφος, είναι ένα σημαντικό κριτήριο για την καταλληλότητα των εδαφών στις διάφορες καλλιέργειες.

Υψηλές συγκεντρώσεις υδατοδιαλυτών αλάτων σε ένα αρδευόμενο έδαφος μπορούν να προκύψουν λόγω μιας σειράς παραγόντων. Η επίδραση των υδατοδιαλυτών αλάτων στις καλλιέργειες δρα ωσμωτικώς ή τοξικώς.

Από την χωρική κατανομή των τιμών της αγωγιμότητας προκύπτει, ότι οι μετρηθείσες τιμές στην περιοχή έρευνας, είναι πολύ χαμηλές, για την δημιουργία οποιουδήποτε προβλήματος.

Για το 2,5% των τιμών, που παρουσιάζει αγωγιμότητα μεταξύ 950-3140 μs/cm πρέπει να αναφερθεί, ότι δεν πρόκειται για το σύνολο των τιμών που υπάγονται σ ’αυτό το ποσοστό.

Στο συγκεκριμένο ποσοστό μόνο 3 μεμονωμένες τιμές παρουσιάζουν αγωγιμότητα >2000 μs/cm.

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΙΚΑ
ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Αρ. Δείγματος Cu Pb Zn Co Ni Cr Mo Cb V
ΔΡΕΠΑΝΟ 1 10,3 <3,00 42 110 2750 1050 <10,00 <0,4 50
ΔΡΕΠΑΝΟ 2 9,9 <3,00 35 122 2610 1410 <10,00 <0,4 85
ΔΡΕΠΑΝΟ 3 8,1 <3,00 35,6 100 2550 1150 <10,00 <0,4 71
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 71,1 <3,00 215 54,5 93 146 <10,00 <0,4 <30
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 57,2 <3,00 108 28,6 101 135 <10,00 <0,4 50
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 16,4 11,8 18,2 58,7 1260 1525 <10,00 <0,4 <30
ΚΟΙΛΑΔΑ 5,5 <3,00 30,6 87,2 2010 1330 <10,00 <0,4 <30
ΚΟΙΛΑΔΑ 3,6 <3,00 24,4 89,5 2502 830 <10,00 <0,4 <30

 

 

Χάρτης Κατανομής Αγωγιμότητας ΠΔΜ