Πυργαγιά

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών.

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών.

Σας ενημερώνουμε ότι στις  5/8/2021 εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία απαγορεύεται στο σύνολο της επικράτειας οποιαδήποτε μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε δάση, εθνικούς δρυμούς και άλση, επί ποινή προστίμου. Ομοίως και κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Τα ανωτέρω ισχύουν μέχρι και τη Δευτέρα 9/8/2021 και ώρα 06:00 π.μ.

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των μέτρων για την ασφάλεια όλων.

Ακολουθεί συνημμένο το ΦΕΚ για περισσότερες διευκρινίσεις.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 5, τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 21, την παρ. 1 του άρθρου 22, το άρθρο 24, ιδίως την παρ. 1 και την ερμηνευτική δήλωση αυτού, τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 25, την παρ. 1 του άρθρου 44 και τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 117 του
Συντάγματος.

2. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης του κινδύνου πυρκαγιών σε όλη την Επικράτεια, λαμβανομένων υπόψη των ακραίων κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν επί σειρά ημερών και του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη θέτοντας σε
κίνδυνο ιδίως το φυσικό περιβάλλον, την ανθρώπινη ζωή και υγεία.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο

Απαγορεύσεις που αφορούν δάση, προστατευόμενες περιοχές και άλση

1. Απαγορεύεται, στο σύνολο της Επικράτειας και με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, κάθε μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε (α) περιοχές NATURA, (β) δάση, (γ) εθνικούς δρυμούς, (δ) αισθητικά δάση και (ε) άλση εντός οικιστικών ιστών.

fek-138-a-5-8-2021