Δημόσιος διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: Μελέτη Διαρρυθμίσεων αίθουσας συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου

Δημόσιος διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: Μελέτη Διαρρυθμίσεων αίθουσας συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: Μελέτη Διαρρυθμίσεων αίθουσας συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, με προεκτιμώμενη αμοιβή 45.616,22 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).

1. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:

a. Κατηγορίας (6) Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων με προεκτιμώμενη αμοιβή: 35.139,48 €

b. Κατηγορίας (9) Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη με προεκτιμώμενη αμοιβή: 10.476,74 € (περιλαμβάνεται δαπάνη 5.949,94 € για απρόβλεπτα)

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, Υποσύστημα Δημοσίων Έργων, με Συστημικό Αριθμό 179891 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://www.pdm.gov.gr).

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 05η Μαΐου 2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 06 Μαΐου 2021 (ώρα 15:00).

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» μόνο βάσει τιμής χαμηλότερη τιμή.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461052687, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Ηλίας Γιαννόπουλος Προϊστάμενος ΤΔΠ/ΠΔΜ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, ήτοι:

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14η Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ

2. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών με τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 της αναλυτικής διακήρυξης που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ (179891).

και συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση

3. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι τέσσερις (4) μήνες.

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 912,32 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον επτά μήνες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

5. Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον κωδικό ΚΑΕ 9789.62 Ε.Φ.073 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι από την Οικονομικής Επιτροπή/ Π.Δ.Μ.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κασαπίδης Γεώργιος

 

Ο Δημόσιος διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: Μελέτη Διαρρυθμίσεων αίθουσας συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, έχει τα ακόλουθα συνημμένα:

Η αναλυτική διακήρυξη

179891-meleti-diarrythmiseon-aithoysas-synedriaseon-perifereiakoy-symvoylioy-dm-diakirixi

Η περίληψη

179891-meleti-diarrythmiseon-aithoysas-synedriaseon-perifereiakoy-symvoylioy-dm-perilipsi