Στηθαία

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στην περιοχή της Κοτύλης», ν. Καστοριάς

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στην περιοχή της Κοτύλης», ν. Καστοριάς

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στην περιοχή της Κοτύλης », ν. Καστοριάς

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου

«Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στην περιοχή της Κοτύλης»,

προϋπολογισμού 120.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για έργα κατηγορίας του  Μ.Ε.ΕΠ. ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  Α2  τάξης και άνω.

 

 

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Αντι κατάσταση στηθαίων ασφαλείας στην περιοχή της Κοτύλης », ν. Καστοριάς

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Αντι κατάσταση στηθαίων ασφαλείας στην περιοχή της Κοτύλης », ν. Καστοριάς

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου «Αντι κατάσταση στηθαίων ασφαλείας στην περιοχή της Κοτύλης», προϋπολογισμού 120.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για έργα κατηγορίας του  Μ.Ε.ΕΠ. ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  Α2  τάξης και άνω.

 

 

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Αντι κατάσταση στηθαίων ασφαλείας στην περιοχή της Κοτύλης », ν. Καστοριάς

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Αντι κατάσταση στηθαίων ασφαλείας στην περιοχή της Κοτύλης », ν. Καστοριάς

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου «Αντι κατάσταση στηθαίων ασφαλείας στην περιοχή της Κοτύλης», προϋπολογισμού 120.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για έργα κατηγορίας του  Μ.Ε.ΕΠ. ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  Α2  τάξης και άνω.

 

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Αντι κατάσταση στηθαίων ασφαλείας στην περιοχή της Κοτύλης », ν. Καστοριάς

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Αντι κατάσταση στηθαίων ασφαλείας στην περιοχή της Κοτύλης », ν. Καστοριάς

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου «Αντι κατάσταση στηθαίων ασφαλείας στην περιοχή της Κοτύλης», προϋπολογισμού 120.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για έργα κατηγορίας του  Μ.Ε.ΕΠ. ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  Α2  τάξης και άνω.