Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου: Συντήρηση τμημάτων οδικού δικτύου Αμυνταίου 2017 ΠΕ Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου: Συντήρηση τμημάτων οδικού δικτύου Αμυνταίου 2017 ΠΕ Φλώρινας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με άρθρο 27 & 36, του Ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

“Συντήρηση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Αμυνταίου 2017”,

προϋπολογισμού #200.000,00€#, με το Φ.Π.Α., για έργα κατηγορίας “Οδοποιίας”, για την Α2 Τάξη και Άνω του Μ.Ε.ΕΠ.

Ο Δ/ντής

Δ.Τ.Ε. ΠΕ Φλώρινας

 

Μήσιας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός με Α’ βαθμό

 

 

 

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου: Συντήρηση τμημάτων οδικού δικτύου Αμυνταίου 2017 ΠΕ Φλώρινας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με άρθρο 27 & 36, του Ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Συντή ρηση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Αμυνταίου 2017”, προϋπολογισμού #200.000,00€#, με το Φ.Π.Α., για έργα κατηγορίας “Οδοποιίας”, για την Α2 Τάξη και Άνω του Μ.Ε.ΕΠ.

Ο Δ/ντής

Δ.Τ.Ε. ΠΕ Φλώρινας

 

Μήσιας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός με Α’ βαθμό

 

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου: Συντή ρηση τμημάτων οδικού δικτύου Αμυνταίου 2017 ΠΕ Φλώρινας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με άρθρο 27 & 36, του Ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Συντή ρηση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Αμυνταίου 2017”, προϋπολογισμού #200.000,00€#, με το Φ.Π.Α., για έργα κατηγορίας “Οδοποιίας”, για την Α2 Τάξη και Άνω του Μ.Ε.ΕΠ.

Ο Δ/ντής

Δ.Τ.Ε. ΠΕ Φλώρινας

 

Μήσιας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός με Α’ βαθμό

 

 

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου: Συντή ρηση τμημάτων οδικού δικτύου Αμυνταίου 2017 ΠΕ Φλώρινας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με άρθρο 27 & 36, του Ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Συντή ρηση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Αμυνταίου 2017”, προϋπολογισμού #200.000,00€#, με το Φ.Π.Α., για έργα κατηγορίας “Οδοποιίας”, για την Α2 Τάξη και Άνω του Μ.Ε.ΕΠ.

Ο Δ/ντής

Δ.Τ.Ε. ΠΕ Φλώρινας

 

Μήσιας Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός με Α’ βαθμό