Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/16-5-2018 έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/16-5-2018 έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/16-5-2018 έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Προ Ημερήσιας διάταξης

Ανάκληση της με αριθμό 46/18 και θέμα “Έκδοση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.000.000 €, για την έκδοση άδειας λειτουργίας του Χώρου υγειονομικής ταφής αμιάντου (ΧΥΤΑΜ), στην περιοχή Ζιδάνι, του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού της ΠΕ Κοζάνης” απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

119/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ανάκληση της με αριθμό 46/18 απόφασης του Περιφερειακού

Συμβουλίου

 

2. Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής ύψους 1.000.000 €, για την έκδοση άδειας λειτουργίας του Χώρου υγειονομικής ταφής αμιάντου (ΧΥΤΑΜ), στην περιοχή Ζιδάνι, του Δήμου Σερβίων- Βελβεντού της ΠΕ Κοζάνης.

120/18 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την έκδοση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.000.000 €, για την έκδοση άδειας λειτουργίας του Χώρου υγειονομικής ταφής αμιάντου (ΧΥΤΑΜ), στην περιοχή Ζιδάνι, του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού της ΠΕ Κοζάνης

Κοζάνη 31/5/2018

Ο Πρόεδρος του Π.Σ

 

 

 

Κεχαγιάς Φώτιος