Διοικητήριο ΠΕ Καστοριάς

Δημοσίευση περίληψης και διακήρυξης συνοπτικών διαγωνισμών ΠΕ Καστοριάς

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Δημοσίευση περίληψης και διακήρυξης συνοπτικών διαγωνισμών ΠΕ Καστοριάς

Δημοσίευση περίληψης και διακήρυξης, των αριθμ. 4/2021 και 5/2021 Συνοπτικών Διαγωνισμών: α) ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ LEADER ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» και β) «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ LEADER ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»,(CLLD LEADER- Μέτρο 19 του ΠΑΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

«ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ LEADER ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς διακηρύττει Συνοπτικό Διαγωνισμό, του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 , για την ανάθεση της προμήθειας: «ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ LEADER ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (CLLD LEADER- Μέτρο 19 του ΠΑΑ), συνολικού προϋπολογισμού 25.460,00€ χωρίς Φ.Π.Α. , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη τιμή.

● Η ημερομηνία ανάρτησης και έναρξης της κατάθεσης των προσφορών είναι η: 22/04/2021

● Η ημερομηνία λήξης της κατάθεσης των προσφορών είναι η: 11/05/2021 και ώρα 12,00 μ.μ.

● Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η: 11/05/2021 και ώρα 13,00 μμ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης των προσφορών.

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0010948644 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ LEADER ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) Λαογραφία- Πολιτισμός (περιοχής Leader Καστοριάς)-Λεύκωμα, κόστος 16.980,00€, χωρίς ΦΠΑ

β) Θρησκευτικά Μνημεία (περιοχής Leader Καστοριάς) , κόστος 8.480,00€, χωρίς ΦΠΑ)

Ο προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης προμήθειας ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ LEADER ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ με βάση την μελέτη με αριθμό πρωτοκόλλου 147249/2020,της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς, ανέρχεται στο ποσό των 25.460,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και στο ποσό των 31.570,40€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω:

(α) της διαδικτυακής πύλης του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr και (β) της διαδικτυακής πύλης της Αναθέτουσας Αρχής: www.pdm.gov.gr και https://kastoria.pdm.gov.gr στη διαδρομή: Ενημέρωση πολιτών →Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Ν.4412/16 και τις τροποποιήσεις αυτού , αναφορικά με τις Δημόσιες συμβάσεις κλπ, των αποφάσεων και τροποποιήσεων αυτών σχετικά με το πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19 ΤΑΠΤοΚ του ΠΑΑ 2014-2020 για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα κλπ και της μελέτης της ενδιαφερομένης Υπηρεσίας Δ/νσης Ανάπτυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν φορείς οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 11 της διακήρυξης και συγκεκριμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , κοινοπραξίες ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Εγγύηση συμμετοχής , δεν απαιτείται, άρθρο 72 παρ.1 α) του Ν.4412/16.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις. Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δέκα (10) μήνες με έναρξη από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000.

Καστοριά 21/04/2021

Ο Περιφερειάρχης

Κασαπίδης Γεώργιος

 

Η Δημοσίευση περίληψης και διακήρυξης συνοπτικών διαγωνισμών ΠΕ Καστοριάς, έχει τα ακόλουθα συνημμένα:

Δείτε εδώ την Περίληψη διακήρυξης Λευκώματος

Δείτε εδώ την Περίληψη διακήρυξης Οδηγού

Δείτε εδώ την Διακήρυξη Λευκώματος

Δείτε εδώ την Διακήρυξη Οδηγός