Διευκρινήσεις του Διαγωνισμού Προμήθειας ειδών για την υλοποίηση του έργου «Δράσεις Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ψηφιακής Ωριμότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΕΣΗΔΗΣ 186594)

Διευκρινήσεις του Διαγωνισμού «Δράσεις Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ψηφιακής Ωριμότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διευκρινήσεις του Διαγωνισμού «Δράσεις Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ψηφιακής Ωριμότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

Διευκρινήσεις του Διαγωνισμού Προμήθειας ειδών για την υλοποίηση του έργου «Δράσεις Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ψηφιακής Ωριμότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΕΣΗΔΗΣ 186594).

Σας διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με το Παράρτημα της αριθ. 03/2023 Διακήρυξης, όσον αφορά την Προμήθεια  MODULAR UPS (παρ. 1.1.1.17), ισχύουν υποχρεωτικά τα αναφερόμενα σχετικά με τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις, προδιαγραφές και τα ISO κατασκευαστή  και προμηθευτή, όπως αναλυτικά αναφέρεται.

Για οποιεσδήποτε νέες αποφάσεις σχετικά με τον διαγωνισμό θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις.

 

Η Προϊστάμενη

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Καλπάκη Βαϊα

 

 

Να υπενθυμίσουμε το Διαγωνισμό «Δράσεις Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ψηφιακής Ωριμότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 186594:

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/

δ) Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

 

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 9471 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022  του Φορέα  071

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  8795/20-01-2022 (ΑΔΑΜ 22REQ011004774 ΑΔΑ ΨΖΟΙ7ΛΨ-ΕΑΕ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 399. καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2016ΕΠ04100010)

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η Προμήθεια ειδών για την υλοποίηση του έργου «Δράσεις Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακής ωριμότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσης.

Τμήματα Αντικείμενο Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ Προϋπολογισμός με ΦΠΑ
1 Αναβάθμιση της υπάρχουσας εφαρμογής αδειών 6.000,00 € 7.440,00 €
2 Ανοικτός Συμμετοχικός Προϋπολογισμός 8.000,00 € 9.920,00 €
3 Μητρώο ομάδων-Επιτροπών-Υπευθύνων 4.000,00 € 4.960,00 €
4 Λογισμικό Διαχείρισης IT 51.000,00 € 63.240,00 €
5 Προμήθεια MODULAR UPS 20.000,00 € 24.800,00 €
6 Ψηφιοποίηση  Υπηρεσιών Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Κοζάνης 12.280,00 € 15.227,20 €
ΣΥΝΟΛΟ 101.280,00 € 125.587,20 €

 

Συνημμένα:

  • Ο Επαναληπτικός Ανοικτός Διαγωνισμός άνω των ορίων για την Προμήθεια ειδών για την υλοποίηση του έργου «Δράσεις Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ψηφιακής Ωριμότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» (σε μορφή pdf)

 

diakyrixi-3-2023-draseis-anoiktis-ilektronikis-diakyvernisis-pdm