Διευκρινίσεις σχετικά με Διαγωνισμό προμήθειας Πασσαλομπήχτη για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΔΤΕ ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)

Διευκρινήσεις

Διευκρινίσεις σχετικά με Διαγωνισμό προμήθειας Πασσαλομπήχτη για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΔΤΕ ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)

 

Σχετ η αρίθμ 3/21 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 106298) Διακήρυξη Διαγωνισμού

Σχετικά με την 3/21 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 106298) Διακήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια Πασσαλομπήχτη για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Τ.Σ.Ε. της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Μ. (ΕΔΡΑ)  σας διευκρινίζουμε τα παρακάτω στοιχεία σχετικά με το παρελκόμενο του πολυμηχανήματος DAIMLER AG-ME 135958

  1. Αριθμός πλαισίου: WDB4051051V250986
  2. Αριθμός κινητήρα: 934972 C0 116443
  3. Τύπος: UGE-453
  4. Έτος: 2017

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νση Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος

 

Να θυμίσουμε ότι το αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Παρελκόμενου διάνοιξης οπών, με σύστημα δύο αρίδων 100mm και 150mm και καρφωτικό πασσάλων (πασσαλομπήκτης) για το πολυμηχάνημα DAIMLER AG, με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 135958.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 43311000-6

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 76.880,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 62.000,00  ΦΠΑ : 14.880,00 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  μέχρι της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19/04/2021 και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 26η Απριλίου 2021 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 10:00.

Συνημμένα:

Η Διακήρυξη προμήθειας Παρελκόμενου Πασσαλόμπηξης (σε μορφή pdf)

Διευκρινίσεις σχετικά με Διαγωνισμό προμήθειας Πασσαλομπήχτη για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΔΤΕ ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)