Εκχιονιστικά μηχανήματα

Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Σύμβασης Προμήθειας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α: 176159) για «Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων και παρελκόμενων»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Σύμβασης Προμήθειας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α: 176159) για «Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων και παρελκόμενων»

Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Σύμβασης Προμήθειας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α: 176159) για «Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων και παρελκόμενων»

με εκτιμώμενη αξία 492.600,00 Ευρώ με ΦΠΑ

Αρ. Διακ. 21/2022

1.1    Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997769589
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης  
Ταχυδρομική διεύθυνση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27
Πόλη ΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός 50100
Χώρα[1] ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS  
Τηλέφωνο 2461052710

2461351194

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) g.kouziakis@pdm.gov.gr x.toumpas@pdm.gov.gr  d.ty@pdm.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Τούμπας Χρήστος , Γεώργιος Κουζιάκης
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pdm.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στους ΟΤΑ Β΄ βαθμού.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο

(www.promitheus.gov.gr και από τη διεύθυνση www.pdm.gov.gr)

δ) Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) :  www.promitheus.gov.gr και

https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/.

 

1.2    Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Κωδ. ΣΑ :  ΣΑΕΠ 041 με ενάριθμο 2017ΕΠ04100001. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. : 00.071.9471.06.17001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ04100001)

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  8870/606/15-1-2018 (ΑΔΑΜ 18REQ003241755, ΑΔΑ ΩΑΓ17ΛΨ-ΦΧΛ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 και η αντίστοιχη για το 2022 ΜΕ αριθμό 8835/20-01-2022 (ΑΔΑ 92ΧΩ7ΛΨ-ΟΗΨ) έλαβε α/α 400 καταχώρησης,  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

1.3    Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων με τα παρελκόμενά του (πολυμηχάνημα) που θα χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση  διαφόρων εργασιών συντήρησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Δ.Μ, όπως χορτοκοπή, αποχιονισμό, αλατοδιανομή, διάτρηση οπών για στηρίγματα στηθαίων ασφαλείας.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):  [34114000-9]-Ειδικά οχήματα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 492.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 397.258,06 €,  ΦΠΑ: 95.341,94 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  δεκαοκτώ (18) μήνες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής  σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν.4412/2016.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δέκα (18) μήνες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Συνημμένα:

Ο Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Σύμβασης Προμήθειας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α: 176159) για «Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων και παρελκόμενων» (pdf)

 

 

diakyrixi-21-2022-promitheia-ochimatos-pollaplon-chriseon-pdm