Διακήρυξη Σύμβασης εκπόνησης μελέτης “Μελέτη Αναδασμού Αγροκτημάτων Περάσματος – Σκοπιάς” ΠΕ Φλώρινας

ΠΕΡΑΣΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διακήρυξη Σύμβασης εκπόνησης μελέτης “Μελέτη Αναδασμού Αγροκτημάτων Περάσματος – Σκοπιάς” ΠΕ Φλώρινας

Σύντομη περιγραφή της σύμβασης είναι η διαμόρφωση, διάταξη, συγκέντρωση της έγγειας ιδιοκτησίας, φυσικών ή νομικών προσώπων σε λιγότερα σε αριθμό και μεγαλύτερα σε έκταση αγροτεμάχια ή τουλάχιστον σε αγροτεμάχια τέτοια, που το σχήμα, η θέση και η διάταξη των ορίων τους, να επιτρέπουν την καλύτερη παραγωγική αξιοποίηση και εκμετάλλευση της γης.

Εκτιμώμενη Αξία: 423732.68 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών-διευκρινήσεων: έως 29/08/2018

Προθεσμία υποβολής προσφορών στο σύστημα: έως 07/09/2018, ώρα 11.00 π.μ.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης τεχνικών προσφορών:11/09/2018 ώρα 11.00 π.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝ ΤΝ ΟΡΙΝ του ν. 4412/2016

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ

Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού

Διεύθυνση : Πτολεμαίων 1 (Διοικητήριο Φλώρινας), 53100 Φλώρινα

Πληροφορίες για το διαγωνισμό ή για τα έγγραφα: Ανδρέου Στυλιανός, τηλ. 23853-54486, fax: 23853-54487, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ-ΣΚΟΠΙΑΣ» (αρ. αναφοράς 01/2018) και ο τόπος της παροχής είναι η Π.Ε. Φλώρινας.

II.1.1 Σύντομη περιγραφή της σύμβασης είναι η διαμόρφωση, διάταξη, συγκέντρωση της έγγειας ιδιοκτησίας, φυσικών ή νομικών προσώπων σε λιγότερα σε αριθμό και μεγαλύτερα σε έκταση αγροτεμάχια , ή τουλάχιστον σε αγροτεμάχια τέτοια, που το σχήμα, η θέση και η διάταξη των ορίων τους, να επιτρέπουν την καλύτερη παραγωγική αξιοποίηση και εκμετάλλευση της γης.

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

Εκτιμώμενη Αξία: 423732.68 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ανά Κατηγορία Μελέτης: 346665.20 ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας) 21798.00 ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)
Απρόβλεπτες δαπάνες: 55269.48 ευρώ (€)

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Σαράντα δύο (42) μήνες.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Τμήμα ΙΙΙ

Α : Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες

ΙΙΙΑ.1 Απαιτούμενες Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής : Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 8474.65 € ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης).

Εγγύηση καλής εκτέλεσης : Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης, ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης.

ΙΙΙΑ.2 Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί εξ’ ολοκλήρου από «Ταμειακά υπόλοιπα παρελθόντων ετών» της Π.Ε Φλώρινας (αρ. έργου 30). Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 187 του Ν.4412/2016.

ΙΙΙΑ.3 Σύμπραξη ή κοινοπραξία

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (σημ. γ-δ) του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

 

Η Διακήρυξη Σύμβασης εκπόνησης μελέτης “Μελέτη Αναδασμού Αγροκτημάτων Περάσματος – Σκοπιάς” ΠΕ Φλώρινας, έχει τα ακόλουθα συνημμένα:

πατήστε εδώ και εδώ.