Διαγωνισμός

Διακήρυξη προμήθειας & μεταφοράς άλατος αποχιονισμού 2017-2018 ΠΕ Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη προμήθειας & μεταφοράς άλατος αποχιονισμού 2017-2018 ΠΕ Φλώρινας

Η Π.Ε. Φλώρινας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας και μεταφοράς 1.344 τόνων αλατιού αποχιονισμού δρόμων της Π.Ε. Φλώρινας 2017-2018. Προϋπολογισμός 100.000,00€. Υποβολή προσφορών 1 έως 23 Δεκεμβρίου 2017.

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας ύστερα από την με αριθ. 2783/21-11-2017 (ΑΔΑ 6ΡΟΘ7ΛΨ-Γ2Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ., προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με ηλεκτρονικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας και μεταφοράς 1.344 τόνων αλατιού αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2017-2018.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 100.000,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αρίθμ. Π1/2390/2013 (Α,2677).

Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών: 1/12/2017. Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 23/12/2017 και ώρα 23:59. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών είναι η: 27/12/2017 και ώρα 10:00.

Η σύμβαση θα θεωρηθεί ότι εκτελέσθηκε με την παράδοση ολόκληρης της συμβατικής ποσότητας.

Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 1.612,90 €.

Προσφορές θα υποβληθούν για το σύνολο της προμήθειας, με κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας τη χαμηλότερη τιμή/τόνο (χωρίς ΦΠΑ). Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 180 ημερολογιακές ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Το έργο με κωδικό 2014ΕΠ54100002 έχει ενταχθεί στη ΣΑΕΠ 541 Π.Ε. Φλώρινας της Π.Δ.Μ..

Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Πληροφορίες στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας –Τμήμα Προμηθειών (τηλ. 23850 54504, ή 2385350504 κ. Χρήστο Κωνσταντινίδη) κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα. Η σχετική διακήρυξη και όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας www.pdm.gov.gr και της Π.Ε. Φλώρινας florina.pdm.gov.gr.

Το τιμολόγιο δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο θα κοπεί στο όνομα: Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, Π.Ε. Φλώρινας, Πτολεμαίων 1, ΑΦΜ. 997769589, ΔΟΥ Κοζάνης, και θα βαρύνει τον προμηθευτή.

Ο Περιφερειάρχης

Καρυπίδης Θεόδωρος

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες για τη Διακήρυξη προμήθειας & μεταφοράς άλατος αποχιονισμού 2017-2018 ΠΕ Φλώρινας.