Διαγωνισμός

Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης ακινήτου 87.783 τ. μ. στον Ν. Καύκασο – Π Ε Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης ακινήτου έκτασης 87.783 τ.μ. με σκοπό την αγροτική χρήση στο Αγρόκτημα Ν. Καύκασος της Π.Ε. Φλώρινας.

Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης ακινήτου έκτασης 87.783 τ.μ. με σκοπό την αγροτική χρήση στο Αγρόκτημα Ν. Καύκασος της Π.Ε. Φλώρινας.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 και 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/27-12-2010 «περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ Α΄/239/27-12-2010)

3. Τις διατάξεις του Ν. 4061/2012 « Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 37 του Ν. 4235/2014 και το άρθρο 44 του Ν. 4384/2016.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).

5. Την αριθμ. 16325/14-09-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας περί «Συγκρότησης Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Π. Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ 6ΘΦ67ΛΨ-24Ψ).

6. Την αριθ. 8909/362/2-2-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας με την οποία «μεταβιβάζει αρμοδιότητες και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Διευθυντές κ.λ.π.»

7. Την από 10-09-2015 αίτηση του Αλεξιάδη Γεωργίου του Σάββα.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

(ΑΔΑ: Ω0ΥΔ7ΛΨ-Α73)

Πλειοδοτική Δημοπρασία για την παραχώρηση κατά χρήση με τίμημα του παρακάτω ακινήτου του οποίου η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ασκείται από την Περιφέρεια, με σκοπό την γεωργική χρήση στο Αγρόκτημα ΝΕΟΣ ΚΑΥΚΑΣΟΣ και συγκεκριμένα:

1. Είδος, θέση και λοιπά στοιχεία του υπό παραχώρηση ακινήτου Τμήμα από το αριθ. 1504 κοινόχρηστο τεμάχιο εκτάσεως 87.783 τ.μ. Συμπληρωματικής Διανομής έτους 1978 Αγροκτήματος Ν. Καυκάσου, όπως αυτό απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του
ιδιώτη Πολιτικού Μηχανικού Σιδηρόπουλου Δημητρίου το οποίο έχει ελεγχθεί από το τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φλώρινας και όπως αναρτήθηκε στην σελίδα του
ΥΠ.Α.Α.Τ.(http://www.minagric.gr/index.php/el#δημοπρασίες).

2. Χρόνος (ημερομηνία, ώρα έναρξης και λήξης) και τόπος διενέργειας της δημοπρασίας
Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει στα γραφεία του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Φλώρινας στον 5ο όροφο θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 και διενεργείται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Π. Ε. Φλώρινας, την 27-06-2017 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης στις 11:00΄ π.μ. και ώρα λήξης στις 11: 15’ π.μ.

Επίσης ο χρόνος της δημοπρασίας είναι δυνατόν να παραταθεί με απόφαση της Επιτροπής εφόσον η διαδικασία υποβολής προσφορών είναι ενεργή.

3. Τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος

Η τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος για την μίσθωση της προαναφερόμενης έκτασης, ορίζεται σε Εννέα ευρώ (9,00 €) το στρέμμα και συνολικά στο ποσό των Επτακοσίων Ενενήντα ευρώ και Τεσσάρων λεπτών (790,05 €) ετησίως, όπως ορίσθηκε με την αριθμ. 5/2015 απόφαση της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Π. Ε. Φλώρινας.

4. Τόπος και χρόνος καταβολής του τιμήματος – Σταδιακή αναπροσαρμογή του τιμήματος (άρθρο 9 του Ν. 4061/2012 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την 998/46581/07-04-2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 953Β΄/15-04-2014).

α. Το τίμημα καταβάλλεται ετησίως εντός τριμήνου από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση της παραχώρησης του ακινήτου, αποτελεί έσοδο κατά 50% του Δημοσίου στον ΚΑΕ 3426 και κατά 50% της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας σε τραπεζικό λογαριασμό. Ο πλειοδότης οφείλει να προσκομίζει το παράβολο εξόφλησης του τιμήματος χρήσης στο Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Φλώρινας, μέσα στην παραπάνω τρίμηνη προθεσμία.

β. Για τα δύο πρώτα μισθωτικά έτη από την παραχώρηση της χρήσης δεν θα υπάρξει αναπροσαρμογή του τιμήματος.

Μετά την παρέλευση της διετίας από την παραχώρηση της χρήσης, η αναπροσαρμογή του τιμήματος ορίζεται ανά μισθωτικό έτος και θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

γ. Ο τόπος καταβολής θα είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο πλειοδότης.

5. Διάρκεια παραχώρησης της χρήσης

Η διάρκεια παραχώρησης της χρήσης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη με δυνατότητα παράτασης μέχρι άλλα δέκα (10) χρόνια.

6. Εγγυήσεις

α. Για την συμμετοχή στην δημοπρασία πρέπει να κατατεθεί από κάθε συμμετέχοντα εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου Πιστωτικού Ιδρύματος γραμμένη στα ελληνικά Εβδομήντα Εννέα Ευρώ (79,00 €), δηλαδή ποσοστό 10% επί του ορίου προσφοράς. Η Εγγυητική θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι τις 10:45 π.μ , δηλαδή δέκα λεπτά πριν την έναρξη της δημοπρασίας.

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναγράφει ολόκληρο το όνομα, το επώνυμο και το όνομα πατρός του συμμετέχοντα ή σε περίπτωση εταιρείας την πλήρη επωνυμία της εταιρείας, τον πλήρη τίτλο παραχώρησης, ο οποίος είναι « Παραχώρηση τμήματος του αριθ. 1504 τεμαχίου έκτασης 87.783 τ.μ. Αγροκτήματος ΝΕΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ».

β. Μετά την έκδοση απόφασης παραχώρησης του ακινήτου ο παραχωρησιούχος αντικαθιστά την εγγυητική επιστολή συμμετοχής με άλλη, ποσού ίσου με το 10% του επιτευχθέντος τιμήματος, ως εγγύηση για την καταβολή του τιμήματος και την τήρηση των όρων της απόφασης παραχώρησης, που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4061/12.

Για τους λοιπούς υποψηφίους η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

7. Πλειοδότες

α. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου, πρέπει να το δηλώσει αμέσως στην Επιτροπή Δημοπρασίας, κατά την σύνταξη των πρακτικών, ή να προσκομίσει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σχετικό έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης προς πλειοδοσία, θεωρημένου από δημόσια υπηρεσία, διαφορετικά θεωρείται αυτός ως πλειοδότης.

β. Δεν γίνονται δεκτοί στην δημοπρασία δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί υπάλληλοι και
υπάλληλοι που υπηρετούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για την απόδειξη των παραπάνω απαιτείται η προσκόμιση Υπεύθυνης δήλωσης , σαν δικαιολογητικού για την συμμετοχή στην Δημοπρασία.

γ. Για τον αποκλεισμό κάποιου από την δημοπρασία συντάσσεται από την Επιτροπή έκθεση που προσαρτάται στα πρακτικά της Δημοπρασίας.

8. Υπογραφή πρακτικών

Μετά την λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής που την διενήργησε και τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, ενεργείται σε βάρος του αναπληστειριασμός σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012.

9. Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία διεξάγεται και διευθύνεται από την Επιτροπή Δημοπρασίας, οι δε προσφορές των συμμετεχόντων απευθύνονται προς την Επιτροπή αυτή, η οποία τις επαναλαμβάνει μεγαλοφώνως και τις αναγράφει στα πρακτικά κατά σειρά, μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη.

10. Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται στις κάτωθι περιπτώσεις:

α. Όταν αποβεί άκαρπη λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών, ή λόγω με επίτευξης του τιμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3. Στην περίπτωση αυτή η τιμή εκκίνησης – ελάχιστης προσφοράς – δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αρχικής τιμής εκκίνησης.

β. Σε περίπτωση που η διαδικασία κριθεί άκυρη λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου αυτής.

γ. Όταν ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά μετά την κατακύρωση.

Στην περίπτωση αυτή η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης, το ύψος της οποίας ορίζεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημοπρασίας, στο τετραπλάσιο της τελικής τιμής κατακύρωσης, Το ποσό αυτό βεβαιώνεται στην οικεία Δ. Ο. Υ. ως έσοδο του Δημοσίου.

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Συνημμένα:

Η Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης ακινήτου έκτασης 87.783 τ.μ. με σκοπό την αγροτική χρήση στο Αγρόκτημα Ν. Καύκασος της Π.Ε. Φλώρινας (με ΑΔΑ: Ω0ΥΔ7ΛΨ-Α73)