Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης ακινήτου 20.000 τ. μ. στον Ν. Καύκασο – Π Ε Φλώρινας

Διαγωνισμός

Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης ακινήτου έκτασης 20.000 τ. μ. με σκοπό την αγροτική χρήση στο Αγρόκτημα Ν. Καύκασος της Π.Ε. Φλώρινας.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 και 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)».
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 146/27-12-2010 «περί Οργανισµού της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ Α΄/239/27-12-2010)
3. Τις διατάξεις του Ν. 4061/2012 « ∆ιαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων – Ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις» όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 37 του Ν. 4235/2014 και το άρθρο 44 του Ν. 4384/2016.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δηµοπρασίας).
5. Την αριθµ. 16325/14-09-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτ. Μακεδονίας περί «Συγκρότησης Επιτροπής Θεµάτων Γης και Επίλυσης ∆ιαφορών της Π. Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας» (Α∆Α 6ΘΦ67ΛΨ-24Ψ).
6. Την αριθ. 8909/362/2-2-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτ. Μακεδονίας µε την οποία «µεταβιβάζει αρµοδιότητες και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους ∆ιευθυντές κ.λ.π.»
7. Την από 21-12-2015 αίτηση του Ατµατζίδη Ιορδάνη του Λεωνίδα.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πλειοδοτική ∆ηµοπρασία για την παραχώρηση κατά χρήση µε τίµηµα του παρακάτω ακινήτου του οποίου η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και ασκείται από την Περιφέρεια, µε σκοπό την γεωργική χρήση στο Αγρόκτηµα ΝΕΟΣ ΚΑΥΚΑΣΟΣ και συγκεκριµένα:

Πατήστε εδώ