Διακήρυξη (με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023

Μεταφορά μαθητών

Διακήρυξη (με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακήρυξη με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή Τμήμα δρομολογίων της εκάστοτε πρόσκλησης υποβολής προφορών, συνολικού προϋπολογισμού 7.800.000,00 € συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ, του δικαιώματος προαίρεσης 50 %.

Είναι δυνατή η κατακύρωση Συμβάσεων για ολόκληρη ή για μεγαλύτερη ποσότητα μέχρι 15% ή 30% (ανάλογα με την προϋπολογισθείσα αξία των εκάστοτε προσκλήσεων υποβολής προσφορών) της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού ή για μικρότερη ποσότητα μέχρι 50% της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού με πρόταση του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 105 παρ.1 του Ν. 4412/2016.

1. Η ισχύς του ΔΣΑ θα αρχίσει από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης και θα διαρκέσει για τρία σχολικά (3) έτη. Η αποστολή προσκλήσεων θα είναι για σύναψη συμβάσεων που δεν θα έχουν διάρκεια μεγαλύτερη από ένα (1) έτος (ημερολογιακό ή σχολικό).

2. Η εφαρμογή του ΔΣΑ θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η υποβολή των αρχικών αιτήσεων συμμετοχής (που υποβάλλονται για πρώτη φορά στο σύστημα) θα γίνει ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) τουλάχιστον ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 27 και 33 του N. 4412/2016.

3. Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

α. κράτος – μέλος της Ένωσης,

β. κράτος –μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),

γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παρατήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ. τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης.

Πατήστε παρακάτω για:

1) τη Διακήρυξη
2) Οδηγίες συμπλήρωσης – υποβολής ΕΕΕΣ
3) Συνοπτικό οδηγό για Οικονομικούς Φορείς
4) Παρουσίαση Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ)